Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2020

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2020

1.  Personální záležitosti

V roce 2020 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 30 strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldu a další čtyři byli přijati od 01. 09. 2015. Smlouva s Rychvaldem trvala v průběhu celého roku 2019 a v roce 2020 bude pokračovat. V roce 2012 jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu taktéž s obcí Dolní Lutyně a 01. 12. 2012 jsme přijali jednoho strážníka pro činnost MP Bohumín v Dolní Lutyni. Tento strážník již od 01. 03. 2013 plní své úkoly v Dolní Lutyni, a taktéž bude v roce 2020 pokračovat. V současné době vlastní všech 39 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2019 opustily řady MP tři strážníci. Jeden na vlastní žádost a dva do starobního důchodu. Maturitu již vlastní 38 strážníků a 1 strážník je vyučený, který vzhledem k věku a praxi si dle výjimky ze zákona již vzdělání doplňovat nemusí. Od roku 2009 k městské policii nemůžeme přijmout zájemce bez maturitního vzdělání. Od 01. 11. 2015 jsme přijali šest asistentů prevence kriminality, v roce 2016 jsme přijali další dva asistenty, kteří v terénu pomáhají strážníkům. V roce 2017 jsme přijali devátého asistenta. Od roku 2020 (1. 8.) byl stav asistentů prozatím uzavřen na čísle 10, kdy se podařilo místní akční skupině Bohumínsko, získat pro tyto osoby novou dotaci platnou po dobu 3 let, z programu na podporu zaměstnanosti. Na jejich činnost přispívá i město Bohumín. 

 

2. Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem  2 034 přestupků, z toho 1722 v příkazním řízení (blokové pokuty). Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným. Blokových pokut bylo uděleno celkem za částku 598 930,- Kč, a z toho bylo na místě vybráno 309 230,- Kč. Zbytek pokut na blok na místě nezaplacených  v částce 289 700,- Kč bylo postoupeno na finanční odbor MěÚ, který pokuty na místě nezaplacené vymáhá po 14 - ti dnech od uložení. Celkový počet přestupků postoupených právnímu odboru MěÚ byl 312. Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 82 případech. Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné jsme ve spolupráci s PČR  a NsP prováděli na požádání pouze asistenci a dále jsme v 13 případech o umístění na PAZS rozhodli my, a taktéž jsme realizovali vlastní převoz klientů. Provádíme i doprovody psychicky nemocných pacientů do psychiatrických zařízení mimo Bohumína.

I v roce 2020 byli strážníci úspěšní při odhalování tvůrců nedovolených (černých) skládek resp. ukládání odpadu mimo vyhrazená místa. Bylo odhaleno celkem 72 těchto přestupků. 62 těchto případů bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a byla jim uložena bloková pokuta. Zbývajících 10 případů jsme postoupili příslušnému odboru k dořešení.  

V 34 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a taktéž nebyla nikomu způsobená žádná majetková  škoda. Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla (auto boty) byly použity v 87 případech. Strážníci v průběhu preventivní kontrolní činnosti prověřovali přes 400 osob, jejichž indicie, chování a celkové jednání by mohly mít příčinnou souvislost s protiprávní činností.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v  90 případech zadrželi 63 podezřelých pachatelů. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času. 

Strážníci předvedli na OO PČR celkem 19 hledaných osob, a z toho 2 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci zadrželi celkem 6 chovanců DDÚ, kteří se pokusili z dětských diagnostických ústavů utéci. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby.

V rámci dopravních přestupků strážníci v loňském roce odhalili 14 řidičů se zákazem řízení motorových vozidel, 6 řidičů bez řidičského oprávnění, 17 řidičů pod vlivem alkoholu a 18 řidičů pod vlivem drog. Dále strážníci řešili vozidla, která na našich komunikacích a parkovištích parkují neoprávněně a to z důvodů, že se jedná o vrak vozidla, nebo tyto vozidla nemají zákonné pojištění. V roce 2020 na základě novely silničního zákona ve vztahu k nemožnosti odstavení motorového vozidla na pozemní komunikaci s neplatnou 6 – ti měsíční technickou prohlídkou, nebo z jiných důvodů, bylo z komunikací odstraněno (ať již formou odtahu, nebo si provozovatel vozidlo na základě výzvy odstranil sám) dalších 16 vozidel. Jednalo se především o neoprávněný zábor parkovacích míst. Od roku 2014 do současné doby pak již bylo odstraněno z komunikací a parkovišť celkem 155 vozidel. V žádných okolních městech podle dostupných informací se strážníci touto činností nezabývají.      

 

3. Pult centralizované ochrany

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou ECHO alarm s.r.o. na konci roku napojeno 83 objektů (pokles o 1 objekty oproti roku 2019), včetně všech důležitých objektů města, a dále pak dohlížíme na 3 objekty, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2020 nedošlo k jedinému narušení hlídaných objektů.  V předchozích pěti létech nebyl ani jeden objekt hlídaný na PCO vykraden.  V roce 2020 jsme zaznamenali celkem 275 poplachů našeho PCO. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na našem PCO, jsme vyjížděli celkem v 5 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400,- Kč za výjezd.  Je nutno si uvědomit, že PCO je největším pomocníkem při práci MP a PČR v oblasti majetkové trestné činnosti a bez něj by se trestná činnost v Bohumíně značně zvýšila. Majetek města i ostatních klientů by byl zcela jistě ve větším ohrožení.    

 

4. Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality se MP zabývala samotnou realizací v roce 2020 jen v minimální míře, s ohledem na epidemiologickou situací v ČR. Současný ředitel MP již dvacátým prvním rokem plní taktéž funkci manažera prevence kriminality našeho města a taktéž řídí činnost asistentů prevence kriminality. 

 

5. Ostatní činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů, které umísťuje do útulku pro psy v městské části Šunychl. Neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytáváme.  V roce 2020 bylo odchyceno celkem 116 psů (z toho 29 v Rychvaldu a 8 v D. Lutyni), kteří byli umístěni do útulku, a dále pak několik desítek psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách nebyli zjištěni další nepřihlášení psi. Pro odchyt psů nyní máme vyškoleno celkem 20 strážníků s tímto oprávněním.    

Strážníci zajistili vyřízení 64 ks obsílek soudu a jiných institucí a dalších 20 ks obsílek z MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále zajišťujeme prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu peněz a při vyklízení bytů. Na základě rozhodnutí právního odboru provádíme předvádění osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků ve správním řízení právního odboru. V ranních hodinách strážníci a asistenti prevence kriminality hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci usměrňují dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací v zimním období. Ve spolupráci se sociálním odborem taktéž provádíme kontroly na akcích pro mládež se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Ne jen při těchto kontrolách jsme zjistili celkem 14 podnapilých mladistvých a nezletilých osob.

Dále strážníci zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení vč. provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odborům ŽP a dopravy, v jejíchž kompetenci je  sjednání nápravy těchto nedostatků. V podzimních měsících jsme kontrolovali dodržování OZV ohledně zákazu pálení listí a těchto přestupků jsme v blokovém řízení vyřešili 7. Mnoho dalších bylo řešeno domluvou a ohně byly uhašeny. Odboru životního prostředí jsme postoupili několik případů kouřících komínů u rodinných domků. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v rámci ORP v celé ČR.                                        

 

6. Materiálové a technické zabezpečení MP

V roce 2020 jsme provozovali celkem čtyři motorová vozidla. Vozidlo Opel Astra, dvě Dacie Duster a jedno nově pořízené víceúčelové vozidlo Toyota Proace Verso. Dále pak vozidlo Dacia Duster, které si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldu město Rychvald a další vozidlo Dacia Duster, které je majetkem obce Dolní Lutyně.

Kamerový monitorovací systém (dále jen KMS) města má již 30 ks pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Celý městský kamerový systém (MKS), byl v loňském roce doplněn o další 3 kamerové body. Jedná se o křižovatku ul. 1 máje s ul. Mládežnickou v městské části Skřečoň. Následně o ul. Nádražní (červené domky) a ul. Štefánikovou (kruhový objezd u Penny marketu). Dále provozujeme dvě foto pasti, které přemisťujeme dle požadavků odboru ŽP do různých lokalit.  KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2020 vyřešili 19 důležitých události vč. odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. Kamerové záznamy pak slouží taky pro dohledávání pachatelů trestných činů policii ČR. 24 hodin denně je MKS využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

Na MP je taktéž díky systému REDAT prováděn záznam všech telefonních linek, jedné mobilní linky a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 39 ks revolverů typu Alfa proj 3830. V roce 2014 jsme provedli přezbrojení strážníků, kdy jsme z bezpečnostních důvodů revolvery s litinovým jádrem nahradili revolvery s ocelovým jádrem. Dále provozujeme 6 ks přenosných orientačních měřičů rychlosti vozidel. Dva nevyhovující starší měřiče jsme nahradili novými, které umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích. Tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí a pro potřeby DI PČR. Měřiče rychlosti jsou nyní umístěné v ul. Ostravské ve Vrbici, v ul. Šunychelské, Opletalové, v ul. 1. máje ve Skřečoni, v ul. Bezručové a ul. Hraniční v Záblatí. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž registrační značku jejich vozidel.

Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček ručních i ve vozidlech. Systém obsahuje jednu základnovou, čtyři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola.

Desátým rokem jsme provozovali laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně bylo změřeno s překročením rychlosti 156 vozidel (105 x bloková pokuta, 51 x oznámení správnímu orgánu) a v Rychvaldu pak bylo změřeno 37 vozidel (35 x BP, 2 x správní orgán). Po deseti létech měření rychlosti v rámci ORP městskou policii se morálka řidičů v oblasti překračování povolené rychlosti vozidel zlepšila. Pro měření rychlosti vozidel jsme měli stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné pro Bohumín 9 ulic, pro Rychvald pak 3 ulice a v Dolní Lutyni 2 ulice, a dále pak všechny ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyznačením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. Pro rok 2021 je rozsah měřených komunikací zachován. 

 

7. Závěrečné hodnocení

Oproti roku 2019 došlo celkem v Bohumíně / Rychvaldu k poklesu trestné činnosti a to z původních 386 / 79 na 339 / 75 trestných činů s tím, že objasněnost trestných činů vzrostla z 53,55% na hodnotu 58,45%. Majetková trestná činnost klesla z 230 na 192 trestných činů, mravnostní stoupla z 6 na 9 a násilná trestná činnost klesla ze 44 na 43 trestných činů. Nárůst trestné činnosti v roce 2019 do určité míry negativně ovlivnila nová metodika PČR při tvorbě statistiky trestné činnosti. Celkový pokles v roce 2020 byl také zcela jistě ovlivněn epidemiologickou situací v ČR.     

8. Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v rámci ORP na léta 2005 – 2020, porovnání trestné činnosti a objasněnosti za dané období, vycházející z dat PČR.

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná
činnost Bohumín

Trestná
činnost Rychvald

Objasněnost
trestné činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

2011

3 069

1 973

590 700

740

179

41,56

2012

2 901

1 769

732 600

732

197

42,80

2013

2 489

1 893

1 048 600

756

196

43,38

2014

2 486

2 081

940 200

599

128

50,48

2015

2 991

2 367

865 660

449

73

53,26

2016

3 565

2 936

1 096 330

415

65

59,17

2017

3 948

2 640

783 470

353

65

60,54

2018

3 079

2 283

537 800

295

72

64,58

2019

2 788

2 442

810 500

386

79

53,55

2020

2 034

1 722

598 930

339

75

58,45

  
 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů

Hledané osoby

Zadržení
pachatelé Tč + maj.

Odcizená vozidla

Vyřízené
písemnosti OS,
PMS……

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

2015

31

169

22

83

2

97

2016

38

178

21

65

0

50

2017

35

145

20

29

0

37

2018

46

145

15

26

0

29

2019

33

141

23

57

1

135

2020

72

116

25

63

0

84

 

9. Cíle MP na rok 2021

  • Přispívat k bezpečnému a klidnému životu občanů a maximální možnou mírou, za využití všech technických prostředků a asistentů prevence kriminality, se podílet na snižování kriminality a zvyšování bezpečnosti.
  • V rámci oblasti prevence kriminality pokračovat v práci MP na školách, seznamovat děti se základním právním vědomím a povinnostmi v této společnosti, s bezpečným chováním v dopravních situacích na komunikacích. Pokračovat s protidrogovým programem „Revolution train“ a jejími možnými návaznými programy.
  • Ve spolupráci se sociálním odborem a Armádou spásy pomáhat s řešením problémů, vyskytujících se ve městě (ubytovny, problémové lokality). Dle možností svou činností s PČR komplikovat dealerům prodej drog uživatelům. Aktivně se zaměřovat na požívání alkoholu a drog u mladistvých a nezletilých osob. Provádět kontroly u akcí pro mládež.
  • V rámci běžné činnosti se i nadále zaměřovat na neoprávněné zakládání skládek nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa. Zaměřovat se i na přestupky neukázněných majitelů psů, na kontrolu zákazu pálení listí a kouřící komíny domů.
  • Měřením rychlosti motorových vozidel a kontrolou zákazu vjezdu nákladních vozidel přispívat ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Dále hlídat dodržování dopravního značení, provést min. 150 úspěšných měření rychlosti. V maximální možné míře se věnovat parkujícím vozidlům na pozemních komunikacích, které nesplňují podmínky k jejich provozu. Tyto poté zákonnou formou eliminovat.
  • Ve zvýšené míře se věnovat problémovým místům v Bohumíně, kde je ve větší míře narušován veřejný pořádek a občanské soužití. V daném případě s maximálním zapojení asistentů prevence kriminality.
  • Ve spolupráci s tiskovou mluvčí, Tikem a Okem i nadále propagovat, medializovat činnost MP ve sdělovacích prostředcích. Dále zrealizovat anketu „pocit bezpečí“.
  • V letních měsících (6 – 8) zajistit dohled nad dodržováním veřejného pořádku, zejména nad parkováním vozidel v rekreačních oblastech.
  • Zajistit instalaci 2 ks nových kamer v rámci MKS v hobby parku P. Bezruče (lepší dohled na velkou koncentrací dětí a osob, dohled nad Mauglího stezkou, rančem) a 1 ks kamery s dohledem na workautové hřiště na ul. Revoluční (dohled nad případným ničením majetku a poškozováním věcí), s dalším využitím pro kontrolu zadním traktu za prodejnou železářství, přilehlého učiliště a hlavně dění kolem nechvalně umístěné večerky.
  • Veškerá činnost MP Bohumín, i v rámci ORP (Dolní Lutyně, Rychvald), bude koordinována takovým způsobem a měrou vyplývající z vývoje epidemiologické situace v ČR.
Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2020


Publikováno / aktualizováno: 5.3.2021

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8