Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2019

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2019

1. Personální záležitosti

V roce 2019 zůstal pro potřeby Bohumína  zachován schválený počet 30  strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldě a další čtyři byli přijati od 01. 09. 2015. Smlouva s Rychvaldem trvala v průběhu celého roku 2019 a v roce 2020 bude pokračovat. V roce 2012 jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu taktéž s obcí Dolní Lutyně a 01. 12. 2012 jsme přijali jednoho strážníka pro činnost MP Bohumín v Dolní Lutyni. Tento strážník již od 01. 03. 2013 plní své úkoly v Dolní Lutyni, a taktéž bude v roce 2020 pokračovat. V současné době vlastní všech 39 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2019 neopustil  řady MP žádný strážník.   Maturitu již vlastní 38 strážníků a 1 strážník je vyučený, který vzhledem k věku a praxi si dle výjimky ze zákona již vzdělání doplňovat nemusí. Od roku 2009 k městské policii nemůžeme přijmout zájemce bez maturitního vzdělání. Od 01. 11. 2015 jsme přijali šest asistentů prevence kriminality, v roce 2016 jsme přijali další dva asistenty, kteří v terénu pomáhají strážníkům. V roce 2017 jsme přijali devátého asistenta. Na základě požadavku úřadu práce jsme v roce 2018 přijali ještě jednoho APK, který vykonává svou činnost pro potřeby úřadu práce. Dva asistenti byli placeni z dotace úřadu práce (končí 29.2. 2020)  a 8 asistentů je hrazeno z dotace přes místní akční skupinu Bohumínsko. Na činnost APK taktéž přispívá město. Je již schválená nová dotace na APK přes MAS Bohumínsko na tři roky pro 10 asistentů prevence od 1.8. 2020.

 

2. Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem  2 788  přestupků, a z toho 2 442  blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům  k tomu  určeným. Blokových pokut bylo uděleno celkem za částku 810 500,- Kč, a z toho bylo na místě vybráno 419 600,- Kč. Zbytek pokut  na blok na místě  nezaplacených  v částce 390 900,- Kč bylo postoupeno  na finanční odbor MěÚ, který  pokuty na místě nezaplacené vymáhá  po 14-ti dnech od uložení. V roce 2019 FO vymohl a vybral 115 900,- Kč. Celkový počet přestupků postoupených právnímu odboru MěÚ byl 346. Přestupky majitelů  psů byly blokově  řešeny v 85 případech a dále  4 tyto přestupky byly  postoupeny právnímu odboru.  Při převozech na protialkoholní záchytnou  stanici  v Karviné jsme ve spolupráci s PČR  a NsP prováděli na požádání pouze asistenci a dále jsme v 19 případech o umístění na PAZS rozhodli my, a taktéž jsme realizovali vlastní převoz klientů. Provádíme i doprovody psychicky nemocných pacientů do psychiatrických zařízení mimo Bohumína.

I v roce 2019 byli strážníci úspěšní při  odhalování tvůrců  černých skládek na katastru  města. Bylo odhaleno celkem 33 těchto přestupků. 28 těchto případů  bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a byla jim uložena bloková pokuta. Zbývajících 5 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání právnímu odboru.  

V 38 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba  zraněna a taktéž nebyla  nikomu způsobená žádná majetková  škoda. Autoboty k  zabránění odjezdu vozidla  bylo použito v 268 případech.  Strážníci dále provedli kontrolu 127 podezřelých osob a  osob, které mají nějaké vazby na užívání a distribuci drog. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na  strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v  35  případech  zadrželi 57  podezřelých pachatelů. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času. 

Strážníci předvedli na OO PČR celkem 23 hledaných osob, a z toho 3 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci chytili celkem 23 chovanců  DDÚ, kteří  se pokusili z dětských diagnostických ústavů utéci. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby.

V rámci dopravních přestupků strážníci v loňském roce odhalili 10 řidičů se zákazem řízení motorových vozidel, 6 řidičů bez řidičského oprávnění, 20 řidičů pod vlivem alkoholu a 12 řidičů pod vlivem drog. Dále strážníci řeší vozidla, která na našich komunikacích a parkovištích parkují neoprávněně a to z důvodů, že se jedná o vrak vozidla, nebo tyto vozidla nemají zákonné pojištění a nebo vozidla byla v rámci přestupkového řízení majitelům odejmuta. V roce 2019 bylo odstraněno 30 takových vozidel. Od roku 2014 do současné doby pak již bylo odstraněno z komunikací a parkovišť celkem 139 vozidel. V žádných okolních městech se strážníci touto činností nezabývají.       

 

3. Pult  centralizované ochrany

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou ECHO alarm s.r.o.  na konci roku napojeno 84  objektů (pokles o 2 objekty oproti roku 2018), včetně všech důležitých  objektů  města, a dále pak dohlížíme na 3 objekty, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2019 došlo k jedinému  narušení hlídaných objektů. V tomto případě byl pachatel vloupání omezen na osobní svobodě přímo v restauraci, aniž by stačil způsobit nějakou škodu.  V předchozích čtyřech létech nebyl ani jeden objekt hlídaný na PCO vykraden.  V roce 2019  jsme zaznamenali celkem  137 poplachů našeho PCO. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na našem PCO, jsme vyjížděli celkem v 6 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400,00 Kč za výjezd.  Je nutno si uvědomit, že PCO je největším pomocníkem při práci MP a PČR v oblasti majetkové trestné činnosti a bez něj by se trestná činnost v Bohumíně značně zvýšila a majetek města i ostatních klientů by byl v mnohém větším ohrožení.    

 

4. Program  prevence kriminality

V rámci programu  prevence kriminality MP  realizovala v roce 2019 dva projekty. První projekt je pokračováním projektu z předchozích let. Jedná se o " přednášky dvou strážníků na všech základních školách" vč. ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách, včetně gymnázia a ZŠ v Rychvaldě a Dolní Lutyni. Tento projekt již realizujeme mnoho let opakovaně a v loňském roce jsme jej rozšířili ještě o činnost asistentů prevence kriminality, kteří o velkých přestávkách chodí na školy a doplňují dětem další informace z oblastí bezpečnosti. Druhý projekt se týká drogové oblasti. Na základě vyhodnocení testů z odpadních vod v roce 2016 (stopy drog byly zjištěny ve vzorcích na všech testovaných školách), jsme již čtvrtým rokem dávali bezplatně testy na drogy rodičům dětí,  kteří měli podezření, že jejich dítě užívá drogy. V roce 2016 a 2017 jsme realizovali projekt  „protidrogový vlak“, kde si děti i veřejnost mohli na vlastní oči prohlédnout, jaký průběh a důsledky má užívání drog a v roce 2016 jsme začali s realizací navazujícího projektu s názvem „ To je zákon, kámo“, který probíhá na školách i v současném školním roce. V rámci tohoto projektu seznamujeme na všech školách žáky 2. stupně s riziky při užívání drog. Taktéž jsme se podíleli na realizaci 9. ročníku projektu „prázdninový kolotoč“, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin. Již několik let taktéž provádíme montáž bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů našich seniorů, abychom zvýšili jejich bezpečnost před různými podvodníky, kteří se z mnoha smýšlených důvodů snaží vniknout do jejich obydlí. V roce 2019 jsme jich namontovali dalších 8 kusů.  Celkově jsme již starším seniorům v Bohumíně namontovali cca 484 řetízků.

Zástupce ředitelé MP již dvacátým rokem plní taktéž funkci manažera prevence kriminality našeho města a taktéž řídí činnost asistentů prevence kriminality. 

 

5. Ostatní  činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně  pobíhajících  problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu. Neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytáváme.  V roce 2019 bylo odchyceno celkem 141 psů (z toho 52 v Rychvaldě a 7 v D. Lutyni),  kteří byli umístěni do útulku, a dále pak několik desítek psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni  další  nepřihlášení psi (15), jejichž majitelé  byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ k dořešení. Ve větších obytných domech, kde jsou zřízení domovníci, tak tito taktéž kontrolují výskyt psů v bytech. Pro odchyt psů  nyní máme vyškoleno celkem 20 strážníků s tímto oprávněním.    

Strážníci zajistili doručení 122ks obsílek soudu a dalších 13ks obsílek z MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále  zajišťujeme prověření totožnosti osob, které  žádají hasiče o násilné  otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody   pracovníků MěÚ  při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu  peněz a při vyklízení bytů. Na základě rozhodnutí právního  odboru provádíme předvádění  osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků na přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách strážníci a asistenti prevence kriminality hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci usměrňují dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací v zimním období. Ve spolupráci se sociálním odborem taktéž provádíme kontroly na akcích pro mládež se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách jsme zjistili celkem 16 podnapilých mladistvých a  nezletilých.   

Dále strážníci zjišťují nedostatky  v oblasti  životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení vč. provizorního dopravního  značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odborům ŽP a dopravy, v jejíchž kompetenci je  sjednání nápravy těchto nedostatků. V podzimních měsících jsme kontrolovali dodržování OZV ohledně zákazu pálení listí a těchto přestupků jsme v blokovém řízení vyřešili 4. Mnoho dalších bylo řešeno domluvou a ohně byly uhašeny. Odboru životního prostředí jsme postoupili několik případů kouřících komínů u rodinných domků. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v celé ČR.                                       

 

6. Materiálové  a technické  zabezpečení MP

V roce 2019 jsme provozovali celkem tři motorová vozidla. Vozidlo Opel Astra a dvě Dacie Duster, a dále pak vozidlo Dacia Duster, které si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald a další vozidlo Dacia Duster, které je majetkem obce Dolní Lutyně.

Kamerový monitorovací systém (dále jen KMS) města má již 27ks pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Celý záznamový systém MKS byl v loňském roce inovován a přemístěn ze servrovny na MěÚ do techn. místnosti f. Poda a tím se nám uvolnily další vlákna světelných kabelů do budovy MěÚ z f. Poda. Dále provozujeme dvě fotopasti, které přemisťujeme dle požadavků odboru ŽP do různých lokalit.  KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2019 vyřešili 10 důležitých události vč. odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. Kamerové záznamy pak slouží taky pro dohledávání pachatelů trestných činů policii ČR.  24 hodin denně je KMS  využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a  pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

Na MP je taktéž díky systému REDAT prováděn  záznam  dvou telefonních linek, jedné mobilní linky a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 39 ks revolverů typu Alfa proj 3830. V roce 2014 jsme provedli přezbrojení strážníků, kdy jsme z bezpečnostních důvodů revolvery s litinovým jádrem nahradili revolvery s ocelovým jádrem. Dále provozujeme 5 ks přenosných orientačních měřičů rychlosti vozidel. Dva nevyhovující starší měřiče jsme nahradili novými, které umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích. Tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí a pro potřeby DI PČR. Měřiče rychlosti jsou nyní umístěné v ul. Ostravské ve Vrbici, v ul. Šunychelské, v ul. 1. máje ve Skřečoni, v ul. Bezručové a ul. Hraniční v Záblatí. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž SPZ jejich vozidel.

Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček ručních i ve vozidlech. Systém obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola.

Devátým rokem jsme provozovali laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně bylo změřeno s překročením rychlosti 281 vozidel (228x bloková pokuta, 53x oznámení pro PK) a v Rychvaldě pak bylo změřeno 168 vozidel (146x BP, 22x PK). Po devíti létech měření rychlosti v Bohumíně městskou policii se morálka řidičů v oblasti překračování povolené rychlosti vozidel zlepšila. Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně jsme měli stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné pro Bohumín 9 ulic, pro Rychvald pak 3 ulice a v Dolní Lutyni 2 ulice, a dále pak všechny ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyznačením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. Pro rok 2020 je rozsah měřených komunikací zachován. 

 

7. Závěrečné  hodnocení

Oproti roku 2018 došlo celkem v Bohumíně a v Rychvaldě k  nárůstu trestné činnosti, a to z 367 na 465  trestných činů  s tím, že objasněnost trestných činů klesla z 64,58% na hodnotu 53,55%. Při tom majetková tr. činnost stoupla ze 129 na 230 tr. činů, mravnostní klesla ze 14 na 6 a násilná tr. činnost stoupla ze 42 na 44 trestných činů. Nárůst trestné činnosti do určité míry negativně ovlivnila nová metodika PČR při tvorbě statistiky trestné činnosti za rok 2019. Nárůst taktéž navýšily trestné činy v oblasti internetové komunikace a podvody v sociální oblasti.       

V městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín se trestná činnost oproti roku 2018 mírně zvýšila (ze 72 na 79 trestných činů) a  objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím  tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupec " Maják MP "  bývá v městských novinách OKO.

 

8. Výhled tematicky zaměřených akcí MP na rok 2020:

Leden:      kontroly kouřících komínů znečišťujících okolí

Únor:        zaměření na distribuci drog, kontroly podezřelých osob v okolí dílerů drog

Březen:     kontroly cyklistů, dodržování pravidel siln. provozu a vybavení kol

Duben:      kontroly nepřihlášených psů

Květen:     cyklisté - využívání cyklostezek, porušování zákazů, chodníky

Červen:     bezpečnost v dopravě, měření rychlosti, zákazy vjezdu NV

Červenec: kontrola rekreačních oblastí – parkování, pytláci, skútry, zákazy vjezdu

Srpen:       kontrola rekreačních oblastí – parkování, pytláci, skútry, zákazy vjezdu

Září:          kontrola neukázněných majitelů psů

Říjen:        osvětlení cyklistů – vidět a být viděn

Listopad:   OZV - kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí

Prosinec:   OZV – kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2019:

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost  trestní činnosti v %

2005

2 847

2 079

    352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

    452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

    375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

    343 800

772

162

41,54

2009

2  853

   1 518

    578  050

624

154

45,04

2010

2  305

1 384

    375  400

611

138

44,86

2011

3  069

1 973

    590  700

740

179

41,56

2012

2901

1 769

    732  600

732

197

42,80

2013

2489

1 893

  1 048 600

756

196

43,38

2014

2486

2 081

     940 200

599

128

50,48

2015

2 991

2 367

     865 660

449

73

53,26

2016

3 565

2 936

1 096 330

415

65

59,17

2017

3 948

2 640

783 470

353

65

60,54

2018

3 079

2 283

537 800

295

72

64,58

2019

2 788

2 442

810 500

386

79

53,55

  

Rok

Černé skládky

Odchyt psů v

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

2015

31

169

22

83

2

97

2016

38

178

21

65

0

50

2017

35

145

20

29

0

37

2018

46

145

15

26

0

29

2019

33

141

23

57

1

135


Publikováno / aktualizováno: 5.3.2020

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8