Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2017

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2017

1.  Personální záležitosti

V roce 2016 zůstal pro potřeby Bohumína  zachován schválený počet 30  strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldě a další čtyři byli přijati od 01. 09. 2015. Smlouva s Rychvaldem trvala v průběhu celého roku 2017 a v roce 2018 bude pokračovat. V roce 2012 jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu taktéž s obcí Dolní Lutyně a 01. 12. 2012 jsme přijali jednoho strážníka pro činnost MP Bohumín v Dolní Lutyni. Tento strážník již od 01. 03. 2013 plní své úkoly v Dolní Lutyni, a taktéž bude v roce 2018 pokračovat. V současné době vlastní všech 39 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2017 neopustil  řady MP žádný strážník.  Maturitu již vlastní 38 strážníků a 1 strážník je vyučený, který vzhledem k věku a praxi si dle výjimky ze zákona již vzdělání doplňovat nemusí. Od roku 2009 k městské policii nemůžeme přijmout zájemce bez maturitního vzdělání. Od 01. 11. 2015 jsme přijali šest asistentů prevence kriminality, v roce 2016 jsme přijali další dva asistenty, kteří v terénu pomáhají strážníkům, a v roce 2017 jsme přijali devátého asistenta, který v denních směnách sleduje kamerový systém města.  Všichni asistenti byli placeni z dotace úřadu práce a na jejich činnost ještě přispívá město, od 1. 11. 2017 je již 5 asistentů hrazeno z dotace přes místní akční skupinu Bohumínsko (o další tří se navýší v roce 2018). 

 

2. Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem  3 948  přestupků, a z toho 2 640  blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům  k tomu  určeným. Blokových pokut bylo uděleno celkem za částku 783 470,- Kč, a z toho bylo na místě vybráno 576 470,- Kč. Zbytek pokut  na blok na místě  nezaplacených  v částce 207 000,- Kč bylo postoupeno  na finanční odbor MěÚ, který  pokuty na místě nezaplacené vymáhá  po 14-ti dnech od uložení. V roce 2017 FO vymohl a vybral 188 478,- Kč. Celkový počet přestupků postoupených přestupkové komisi MěÚ byl 1 308. Přestupky majitelů  psů byly blokově  řešeny ve 106 případech a dále  4 tyto přestupky byly  postoupeny přestupkové komisi.  Při převozech na protialkoholní záchytnou  stanici  v Karviné jsme ve spolupráci s PČR  a NsP prováděli na požádání pouze asistenci a dále jsme v 18 případech o umístění na PAZS rozhodli my, a taktéž jsme realizovali vlastní převoz klientů. Provádíme i doprovody psychicky nemocných pacientů do psychiatrických zařízení mimo Bohumína.

I v roce 2017 byli strážníci velmi úspěšní při  odhalování tvůrců  černých skládek na katastru  města. Bylo odhaleno celkem 35 těchto přestupků. 30 těchto případů  bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a byla jim uložena bloková pokuta. Zbývajících 5 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání odboru životního  prostředí a přestupkové komisi.  

V 35 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba  zraněna a taktéž nebyla  nikomu způsobená žádná majetková  škoda. Autoboty k  zabránění odjezdu vozidla  bylo použito v 353 případech.  Strážníci dále provedli kontrolu 166 podezřelých osob a  osob, které mají nějaké vazby na užívání a distribuci drog. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na  strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v  24  případech  zadrželi 29  podezřelých pachatelů. V rámci této činnosti se ve 4 případech jednalo o krádeže jízdních kol, které pak byly vráceny jejich majitelům. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času. 

Strážníci předvedli na OO PČR celkem 20 hledaných osob, a z toho 2 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci chytili celkem 15 chovanců  DDÚ, kteří  se pokusili z dětských diagnostických ústavů utéci. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby.

 

3. Pult  centralizované ochrany

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou ECHO alarm s.r.o.  na konci roku napojeno 87  objektů (navýšení o 1 objekt oproti roku 2016), včetně všech důležitých  objektů  města, a dále pak dohlížíme na 3 objekty, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2017 došlo k jedinému  narušení hlídaných objektů. V tomto případě pachatel utekl před příjezdem hlídky, aniž by cokoli z objektu odcizil.  Z uvedeného vyplývá, že v roce 2017 stejně jako v posledních třech létech nebyl ani jeden objekt hlídaný na PCO vykraden.  V roce 2017  jsme zaznamenali celkem  216 poplachů našeho PCO. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na našem PCO, jsme vyjížděli celkem ve 4 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400,00 Kč za výjezd.  Je nutno si uvědomit, že PCO je největším pomocníkem při práci MP v oblasti majetkové trestné činnosti a bez něj by se trestná činnost v Bohumíně značně zvýšila a majetek města i ostatních klientů by byl v mnohém větším ohrožení.     

 

4. Program  prevence kriminality

V rámci programu  prevence kriminality MP  realizovala v roce 2017 tři projekty. První projekt je pokračováním projektu z předchozích let. Jedná se o " přednášky dvou strážníků na všech základních školách" vč. ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách, včetně gymnázia a ZŠ v Rychvaldě. Tento projekt již realizujeme mnoho let opakovaně a v loňském roce jsme jej rozšířili ještě o činnost asistentů prevence kriminality, kteří o velkých přestávkách chodí na školy a doplňují dětem další informace z oblastí bezpečnosti.. Druhým projektem pak bylo rozšíření kamerového systému města o tři kamery na vjezdech do města. Jedná se o kamery v ul. Šunychelské, v ul. 1. máje a v ul. Rychvaldské. V rámci tohoto projektu jsme taktéž bezplatně rozdávali jednotlivé testery rodičům, kteří si chtěli ověřit svá podezření na užívání drog u svých dětí. Na základě vyhodnocení testů z odpadních vod v roce 2016 (stopy drog byly zjištěny ve vzorcích na všech testovaných školách), jsme již druhým rokem dávali bezplatně testy na drogy rodičům dětí,  kteří měli podezření, že jejich dítě užívá drogy. V roce 2016 jsme realizovali projekt  „protidrogový vlak“, kde si děti i veřejnost mohli na vlastní oči prohlédnout, jaký průběh a důsledky má užívání drog a v loňském roce jsme začali s realizací navazujícího třetího projektu s názvem „ To je zákon, kámo“. V rámci tohoto projektu seznamujeme na všech školách žáky 2. stupně s riziky při užívání drog. V tomto projektu pokračujeme i v letošním roce. Taktéž jsme se podíleli na realizaci 7. ročníku projektu „prázdninový kolotoč“, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin. Již několik let taktéž provádíme montáž bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů našich seniorů, abychom zvýšili jejich bezpečnost před různými podvodníky, kteří se z mnoha smýšlených důvodů snaží vniknout do jejich obydlí. V roce 2017 jsme jich namontovali dalších 9 kusů.  Celkově jsme již starším seniorům v Bohumíně namontovali cca 469 řetízků.

Zástupce ředitelé MP již dvacátým rokem plní taktéž funkci manažera prevence kriminality našeho města a taktéž řídí činnost asistentů prevence kriminality. 

 

5. Ostatní  činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně  pobíhajících  problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu. Neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytáváme.  V roce 2017 bylo odchyceno celkem 145 psů (z toho 55 v Rychvaldě a 10 v D. Lutyni),  kteří byli umístěni do útulku, a dále pak několik psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni  další  nepřihlášení psi (7), jejichž majitelé  byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ k dořešení. Ve větších obytných domech, kde jsou zřízení domovníci, tak tito taktéž kontrolují výskyt psů v bytech. Pro odchyt psů  nyní máme vyškoleno celkem 11 strážníků s tímto oprávněním. V loňském roce jsme nechali vyškolit ještě dalších 9 strážníků pro odchyt psů na veterinární fakultě v Brně. 

Strážníci zajistili doručení 23ks obsílek soudu a dalších 14ks obsílek z MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále  zajišťujeme prověření totožnosti osob, které  žádají hasiče o násilné  otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody   pracovníků MěÚ  při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu  peněz a při vyklízení bytů. Na základě rozhodnutí právního  odboru provádíme předvádění  osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků na přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách strážníci a asistenti prevence kriminality hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci usměrňují dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací v zimním období. Ve spolupráci se sociálním odborem taktéž provádíme kontroly na akcích pro mládež se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách jsme zjistili celkem 7 podnapilých mladistvých a  nezletilých, v jednom případě jsme museli mladíka převést na dětské oddělení nemocnice v Karviné.   

Dále strážníci zjišťují nedostatky  v oblasti  životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení vč. provizorního dopravního  značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru ŽP, v jehož kompetenci je  sjednání nápravy těchto nedostatků. V podzimních měsících jsme kontrolovali dodržování nové OZV ohledně zákazu pálení listí a těchto přestupků jsme v blokovém řízení vyřešili 3 a jeden případ byl postoupen PO. Mnoho dalších bylo řešeno domluvou a ohně byly uhašeny. Odboru životního prostředí jsme postoupili několik případů kouřících komínů u rodinných domků. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v celé ČR.                                       

 

6. Materiálové  a technické  zabezpečení MP

V roce 2017 jsme provozovali celkem tři motorová vozidla. Vozidlo Opel Astra a dvě Škody Yeti, a dále pak vozidlo Dacia Duster, které si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald a vozidlo Opel Astra, které je majetkem Dolní Lutyně.

Kamerový monitorovací systém (dále jen KMS) města má již 26ks pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Byly instalovány 3 nové kamery. Dále provozujeme fotopast, která instalovaná na tenisových kurtech ve St. Bohumíně a tuto fotopast přemisťujeme taktéž dle požadavku odboru ŽP do jiných lokalit.  KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2017 vyřešili 6 důležitých události vč. odhalení několika pachatelů trestné činnosti (krádeže kol ....) a zadržení hledaných osob. Kamerové záznamy pak slouží taky pro dohledávání pachatelů trestných činů policii ČR.  24 hodin denně je KMS  využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a  pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

Na MP je taktéž díky novému systému REDAT prováděn  záznam  dvou telefonních linek, jedné mobilní linky a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 39 ks revolverů typu Alfa proj 3830. V roce 2014 jsme provedli přezbrojení strážníků, kdy jsme z bezpečnostních důvodů revolvery s litinovým jádrem nahradili revolvery s ocelovým jádrem. Dále provozujeme 4 ks přenosných měřičů rychlosti vozidel. Starší přenosný měřič jsme nahradili novým, který umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích, a tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí a pro potřeby DI PČR. Tři novější měřiče rychlosti jsou nyní umístěné v ul. Ostravské ve Vrbici, v ul. Bezručové v Záblatí a v ul. 1. máje ve Skřečoni. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž SPZ jejich vozidel.

Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček ručních i ve vozidlech. Systém obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola.

Sedmým rokem jsme provozovali laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně bylo změřeno s překročením rychlosti 562 vozidel (398x bloková pokuta, 164x oznámení pro PK), v Rychvaldě pak bylo změřeno 223 vozidel (129x BP, 94x PK) a v Dolní Lutyni 46 vozidel (33x BP, 13x PK). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně jsme měli stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné pro Bohumín 9 ulic, pro Rychvald pak 3 ulice a v Dolní Lutyni 2 ulice, a dále pak všechny ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyznačením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. Pro rok 2018 je rozsah měřených komunikací ještě rozšířen. 

 

7. Závěrečné  hodnocení

Oproti roku 2016 došlo v Bohumíně k  poklesu trestné činnosti, a to z 405 na 353  trestných činů  s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila ze 59,17% na hodnotu 60,54%.   

V městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín se trestná činnost oproti roku 2016 taktéž snížila (z 65 na 55 trestných činů) a  objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím  tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupec " Maják MP "  bývá v městských novinách OKO.

 

8. Výhled tematicky zaměřených akcí MP na rok 2018:

Leden:      kontroly kouřících komínů znečišťujících okolí

Únor:        zaměření na distribuci drog, kontroly v okolí dealerů, kontroly osob

Březen:     kontroly cyklistů a vybavení kol

Duben:      kontroly nepřihlášených psů

Květen:     cyklisté - využívání cyklostezek, porušování zákazů, chodníky

Červen:     bezpečnost v dopravě, měření rychlosti, zákazy vjezdu NV

Srpen:       kontrola rekreačních oblastí – pytláci, skútry, zákazy vjezdu

Září:          kontrola neukázněných majitelů psů

Říjen:        osvětlení cyklistů – vidět a být viděn

Listopad:   OZV - kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí

Prosinec:   OZV – kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2017:

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost  trestní činnosti v %

2005

2 847

2 079

    352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

    452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

    375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

    343 800

772

162

41,54

2009

2  853

   1 518

    578  050

624

154

45,04

2010

2  305

1 384

    375  400

611

138

44,86

2011

3  069

1 973

    590  700

740

179

41,56

2012

2901

1 769

    732  600

732

197

42,80

2013

2489

1 893

  1 048 600

756

196

43,38

2014

2486

2 081

     940 200

599

128

50,48

2015

2 991

2 367

     865 660

449

73

53,26

2016

3 565

2 936

1 096 330

415

65

59,17

2017

3 948

2 640

783 470

353

55

60,54

  

Rok

Černé skládky

Odchyt psů v 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

2015

31

169

22

83

2

97

2016

38

178

21

65

0

50

2017

35

145

20

29

0

37


Publikováno / aktualizováno: 5.3.2018

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8