Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2016

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2016

1.  Personální záležitosti

V roce 2016 zůstal pro potřeby Bohumína  zachován schválený počet 30  strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldě a další čtyři byli přijati od 01. 09. 2015. Smlouva s Rychvaldem trvala v průběhu celého roku 2016 a v roce 2017 bude pokračovat. V roce 2012 jsme uzavřeli veřejnoprávní smlouvu taktéž s obcí Dolní Lutyně a 01. 12. 2012 jsme přijali jednoho strážníka pro činnost MP Bohumín v Dolní Lutyni. Tento strážník již od 01. 03. 2013 plní své úkoly v Dolní Lutyni, a taktéž bude v roce 2017 pokračovat. V současné době vlastní všech 39 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2016 opustil  řady MP jeden strážník ze zdravotních důvodů.  Maturitu již vlastní 38 strážníků a 1 strážník je vyučený, který vzhledem k věku a praxi si dle výjimky ze zákona již vzdělání doplňovat nemusí. Od roku 2009 k městské policii nemůžeme přijmout zájemce bez maturitního vzdělání. Od 01. 11. 2015 jsme přijali šest asistentů prevence kriminality a v roce 2016 jsme přijali další dva asistenty na celkový počet 8, kteří v terénu pomáhají strážníkům. Všichni asistenti jsou placeni z dotace úřadu práce a na jejich činnost ještě přispívá město. 

 

2. Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem  3 565  přestupků, a z toho 2 936  blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům  k tomu  určeným. Blokových pokut bylo uděleno celkem za částku 1 096 330,00 Kč, a z toho bylo na místě vybráno 643 930,00 Kč. Zbytek pokut  na blok na místě  nezaplacených  v částce 452 400,00 Kč bylo postoupeno  na finanční odbor MěÚ, který  pokuty na místě nezaplacené vymáhá  po 14-ti dnech od uložení. V roce 2016 FO vymohl a vybral 209 351 Kč. Celkový počet přestupků postoupených právnímu odboru MěÚ byl 629. Přestupky majitelů  psů byly blokově  řešeny v 91 případech a dále  4 tyto přestupky byly  postoupeny právnímu odboru.  Při převozech na protialkoholní záchytnou  stanici  v Karviné jsme ve spolupráci s PČR  a NsP prováděli na požádání pouze asistenci a dále jsme v 16 případech o umístění na PAZS rozhodli my, a taktéž jsme realizovali vlastní převoz klientů. Provádíme i doprovody psychicky nemocných pacientů do psychiatrických zařízení mimo Bohumína.

I v roce 2016 byli strážníci velmi úspěšní při  odhalování tvůrců  černých skládek na katastru  města. Bylo odhaleno celkem 38 těchto přestupků. 32 těchto případů  bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a byla jim uložena bloková pokuta. Zbývajících 6 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání odboru životního  prostředí a právnímu odboru.  

V 30 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba  zraněna a taktéž nebyla  nikomu způsobená žádná majetková  škoda. Autoboty k  zabránění odjezdu vozidla  bylo použito v 307 případech.  Strážníci dále provedli kontrolu 178 podezřelých osob. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na  strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v  46  případech  zadrželi 65  podezřelých pachatelů. V rámci této činnosti se ve 2 případech jednalo o krádeže kovových materiálů (v roce 2014 bylo těchto případů 51). 6 případů těchto neprokázaných krádeží jsme pak řešili jako zatajení nálezů kovových materiálů. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času. 

Strážníci předvedli na OO PČR celkem 21 hledaných osob, a z toho 2 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci chytili celkem 3 chovance  DDÚ, kteří  se pokusili z dětských diagnostických ústavů utéci. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby. Strážníci při své činnosti taktéž nalezli 5 pohřešovaných osob.

V roce 2016 od 1.10. jsme začali zapisovat vybrané přestupky do evidence přestupků MVČR. Za tři měsíce jsme jich zaevidovali 47.

 

Ve 3 případech strážníci nalezli kradené dražší věci (sekačky, jízdní kola), které pak mohly být navráceny svým původním majitelům.

Ve zřízené místnosti pro bezdomovce na nádraží ČD jsme prováděli několikrát denně kontroly, a taktéž zde jsme řešili většinu vzniklých problémů a nekázeň těchto osob. Nový majitel budovy nádraží od 1.11. 2016 tuto místnost pro bezdomovce zatím uzavřel. Taktéž dohlížíme ve večerních hodinách na klienty noclehárny v ul. Drátovenské a ve večerních hodinách jim zajišťujeme pro zájemce v rámci pochůzky doprovod od nádraží ČD na noclehárnu. Od otevření noclehárny bývala místnost pro bezdomovce na nádraží v nočních hodinách uzamčena. 

 

3. Pult  centralizované ochrany

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou ECHO alarm s.r.o.  na konci roku napojeno 86  objektů (navýšení o 9 objektů oproti roku 2015), včetně všech důležitých  objektů  města, a dále pak dohlížíme na 2 objekty, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2016 došlo k jedinému  narušením hlídaných objektů. V tomto případě pachatel utekl před příjezdem hlídky, aniž by cokoli z objektu odcizil.  Z uvedeného vyplývá, že v roce 2016 stejně jako v předchozím roce nebyl ani jeden objekt hlídaný na PCO vykraden.  V roce 2016  jsme zaznamenali celkem  226 poplachů našeho PCO. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na našem PCO, jsme vyjížděli celkem v 12 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400,00 Kč za výjezd.  Je nutno si uvědomit, že PCO je největším pomocníkem při práci MP v oblasti majetkové trestné činnosti a bez něj by se trestná činnost v Bohumíně značně zvýšila a majetek města i ostatních klientů by byl v mnohém větším ohrožení.    

 

4. Program  prevence kriminality

V rámci programu  prevence kriminality MP  realizovala v roce 2016 pět projektů. První projekt je pokračováním projektu z předchozích let. Jedná se o " přednášky dvou strážníků na všech základních školách" vč. ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách, včetně gymnázia a ZŠ v Rychvaldě. Tento projekt již realizujeme mnoho let opakovaně a v loňském roce jsme jej rozšířili ještě o činnost asistentů prevence kriminality, kteří o velkých přestávkách chodí na školy a doplňují dětem další informace z oblastí bezpečnosti.. Druhým projektem pak bylo rozšíření kamerového systému města o dvě kamery. Jedná se o kamery v ul. Trnkové a v ul. Jeremenkové. Třetím projektem, který se realizuje co dva roky, bylo 8 cyklů s výjezdem dětí 7 – 9. tříd na horskou chatu Slavíč, kde si dětí kromě absolvovaných školení vyzkoušejí i různé modelové situace z oblastí poskytování první pomoci a z policejní i soudní praxe. Čtvrtým projektem bylo provedení toxikologických testů odpadních vod na třech největších základních školách. V rámci tohoto projektu jsme taktéž bezplatně rozdávali jednotlivé testery rodičům, kteří si chtěli ověřit svá podezření na užívání drog u svých dětí. Na základě vyhodnocení testů z odpadních vod (stopy drog byly zjištěny ve vzorcích na všech testovaných školách v obdobném rozsahu jako v Orlové), jsme se rozhodli pro realizaci pátého projektu, kterým byl „protidrogový vlak“, kde si děti i veřejnost mohli na vlastní oči prohlédnout, jaký průběh a důsledky má užívání drog. Taktéž jsme se podíleli na realizaci 6. ročníku projektu „prázdninový kolotoč“, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin. Již několik let taktéž provádíme montáž bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů našich seniorů, abychom zvýšili jejich bezpečnost před různými podvodníky, kteří se z mnoha smýšlených důvodů snaží vniknout do jejich obydlí. V roce 2016 jsme jich namontovali dalších 7 kusů.  Celkově jsme již starším seniorům v Bohumíně namontovali cca 460 řetízků.

Zástupce ředitelé MP již devatenáctým rokem plní taktéž funkci manažera prevence kriminality našeho města a taktéž řídí činnost asistentů prevence kriminality. 

 

5. Ostatní  činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně  pobíhajících  problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu. Neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytáváme.  V roce 2015 bylo odchyceno celkem 178 psů (z toho 56 v Rychvaldě a 18 v D. Lutyni),  kteří byli umístěni do útulku, a dále pak několik psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni  další  nepřihlášení psi (10), jejichž majitelé  byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ k dořešení. Ve větších obytných domech, kde jsou zřízení domovníci, tak tito taktéž kontrolují výskyt psů v bytech. Pro odchyt psů  nyní máme vyškoleno celkem 11 strážníků s tímto oprávněním. V letošním roce bychom chtěli vyškolit ještě dalčích 9 strážníků.   

Strážníci zajistili doručení 34ks obsílek soudu a dalších 16ks obsílek z MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále  zajišťujeme prověření totožnosti osob, které  žádají hasiče o násilné  otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody   pracovníků MěÚ  při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu  peněz a při vyklízení bytů. Na základě rozhodnutí právního  odboru provádíme předvádění  osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků na právním odboru. V ranních hodinách strážníci a asistenti prevence kriminality hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci usměrňují dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací v zimním období. Ve spolupráci se sociálním odborem taktéž provádíme kontroly diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách jsme zjistili celkem 13 podnapilých mladistvých a  nezletilých, ve dvou případech jsme museli tyto osoby převést na dětské oddělení nemocnice v Karviné.   

Dále strážníci zjišťují nedostatky  v oblasti  životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení vč. provizorního dopravního  značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru ŽP, v jehož kompetenci je  sjednání nápravy těchto nedostatků. V podzimních měsících jsme kontrolovali dodržování nové OZV ohledně zákazu pálení listí a těchto přestupků jsme v blokovém řízení vyřešili 10 (z toho 6 v Rychvaldě), a mnoho dalších bylo řešeno domluvou a ohně byly uhašeny. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v celé ČR.                                       

 

6. Materiálové  a technické  zabezpečení MP

V roce 2016 jsme provozovali celkem tři motorová vozidla. Vozidlo Opel Astra a dvě Škody Yeti, a dále pak vozidlo Dacia Duster, které si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald a vozidlo Opel Astra, které je majetkem Dolní Lutyně.

Kamerový monitorovací systém (dále jen KMS) města má již 23ks pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Byly instalovány 3 nové kamery. Dvě v rámci projektu prevence kriminality a třetí pak ve Vrbici v ul. Ostravské. Dále provozujeme dvě fotopasti, které jsou namontovány u starého mostu do Polska a na tenisových kurtech ve St. Bohumíně (fotopasti přemisťujeme taktéž dle požadavku odboru ŽP). V obou těchto lokalitách docházelo k častým krádežím a poškozování majetku města. KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2016 vyřešili 13 důležitých události vč. odhalení několika pachatelů trestné činnosti (pokus o znásilnění ....) a zadržení hledaných osob. Kamerové záznamy pak slouží taky pro dohledávání pachatelů trestných činů policii ČR.  24 hodin denně je KMS  využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a  pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

 

Na MP je taktéž díky novému systému REDAT prováděn  záznam  dvou telefonních linek, jedné mobilní linky a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 39 ks revolverů typu Alfa proj 3830. V roce 2014 jsme provedli přezbrojení strážníků, kdy jsme z bezpečnostních důvodů revolvery s litinovým jádrem nahradili revolvery s ocelovým jádrem. Dále provozujeme 4 ks přenosných měřičů rychlosti vozidel. Starší měřič (letos bude nahrazen novým) umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích, a tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí. Tři novější měřiče rychlosti jsou nyní umístěné v ul. Ostravské ve Vrbici, v ul. Bezručové v Záblatí a v ul. 1. máje ve Skřečoni. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž SPZ jejich vozidel.

Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček ručních i ve vozidlech. Systém obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola.

Šestým rokem jsme provozovali laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně bylo změřeno s překročením rychlosti 657 vozidel (430x bloková pokuta, 227x oznámení pro PK), v Rychvaldě pak bylo změřeno 298 vozidel (171x BP, 127x PK) a v Dolní Lutyni 30 vozidel (23x BP, 7x PK). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně máme stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné pro Bohumín 9 ulic, pro Rychvald pak 3 ulice a v Dolní Lutyni 2 ulice, a dále pak všechny ulice s obytnou zónou a s dopravním omezením s vyznačením nejvyšší dovolené rychlosti 30 km/h. 

 

7. Závěrečné  hodnocení

Oproti roku 2015 došlo v Bohumíně k  poklesu trestné činnosti, a to z 449 na 415  trestných činů  s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila ze 53,26 % na hodnotu 59,17 %.   

V městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín se trestná činnost oproti roku 2015 taktéž snížila (ze 73 na 65 trestných činů) a  objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím  tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupec " Maják MP "  bývá v městských novinách OKO.

 

8. Výhled tematicky zaměřených akcí MP na rok 2017:

 • Leden:      kontroly kouřících komínů znečišťujících okolí
 • Únor:         kontroly ubytoven a jejich okolí
 • Březen:     kontroly cyklistů a vybavení kol
 • Duben:      kontroly nepřihlášených psů
 • Květen:     cyklisté - využívání cyklostezek, porušování zákazů, chodníky
 • Červen:     bezpečnost v dopravě, měření rychlosti, zákazy vjezdu NV
 • Srpen:       kontrola rekreačních oblastí – pytláci, skútry, zákazy vjezdu
 • Září:          kontrola neukázněných majitelů psů
 • Říjen:        osvětlení cyklistů – vidět a být viděn
 • Listopad:   OZV - kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí
 • Prosinec:   OZV – kontroly kouřících komínů ve městě, pálení listí

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2016:

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost  trestní činnosti v %

2005

2 847

2 079

    352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

    452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

    375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

    343 800

772

162

41,54

2009

2  853

   1 518

    578  050

624

154

45,04

2010

2  305

1 384

    375  400

611

138

44,86

2011

3  069

1 973

    590  700

740

179

41,56

2012

2901

1 769

    732  600

732

197

42,80

2013

2489

1 893

  1 048 600

756

196

43,38

2014

2486

2 081

     940 200

599

128

50,48

2015

2 991

2 367

     865 660

449

73

53,26

2016

3 565

2 936

1 096 330

415

65

59,17

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů v 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

2015

31

169

22

83

2

97

2016

38

178

21

65

0

50


Publikováno / aktualizováno: 15.2.2017

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8