Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2009

Oproti roku 2008 došlo v Bohumíně k značnému poklesu trestné činnosti, a to ze 772 na 624 trestných činů. Objasněnost trestných činů se zvýšila ze 41,54 % na hodnotu 45,04 %. Z 12 obvodních oddělení PČR v bývalém okrese Karviná se jedná o čtvrtou nejvyšší objasněnost.

U jednotlivých druhů trestné činnosti došlo vůči loňskému roku k nárůstu u krádeží prostých (z 313 na 393) a Policie ČR navíc řešila 453 majetkových přestupků. Statistiku trestné činnosti v Bohumíně trvale zatěžuje trestná činnost spáchána na železnici ČD. V městě Rychvald, které spadá pod Obvodní oddělení Policie ČR Bohumín, došlo k poklesu trestné činnosti oproti roku 2008 ze 162 na 154 trestných činů.

O své činnosti informuje městská policie občany prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupec „Maják MP“ je publikován v městských novinách OKO.

 

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 2 853 přestupků a z toho 1 518 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným. Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 75 případech a 22 těchto přestupců bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkový počet přestupků postou pených přestupkové komisi byl 836.

Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné prováděli strážníci ve spolupráci s Policií ČR a nemocnicí s poliklinikou na požádání pouze asistenci. Ve 27 případech rozhodli o umístění na protialkoholní stanici včetně převozu.

Bylo odhaleno 19 zakladatelů černých skládek. V 15 případech přestupci skládku uklidili a zaplatili pokutu. Ostatní 4 závažnější případy byly postoupeny k důraznějšímu potrestání odboru životního prostředí a přestupkové komisi.

V 19 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a nikomu nebyla způsobená žádná majetková škoda. Strážníci provedli kontrolu 158 podezřelých osob.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích zadržela městská policie v 72 případech 123 podezřelých.

Strážníci předvedli na Obvodní oddělení Policie ČR 34 hledaných osob, z toho 4 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dalšími zadrženými bylo 42 chovanců Dětského diagnostického ústavu v Šunychlu. Strážníci při své činnosti pomohli čtyřem osobám při vážných zdravotních problémech na veřejném prostranství. V 9 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla a přitom zajistili 4 pachatele.

 

Pult centralizované ochrany

Na pult centralizované ochrany je napojeno 70 objektů, včetně všech důležitých objektů města a 14 objektů, které jsou napojeny na pulty jiných bezpečnostních agentur. Došlo k 11 narušením v 7 případech bylo zadrženo 12 podezřelých pachatelů vč. zcizeného zboží. Celkem bylo zaznamenáno 328 poplachů.

  

Program prevence kriminality

Městská policie realizovala jeden projekt, který byl pokračováním projektů z předchozích let.

Byly to přednášky strážníků na všech základních školách, které seznamovaly žáky se základním právním vědomím, dopravní výchovou a základy první pomoci.

Strážníci zajistili doručení 149 kusů obsílek soudu a městského úřadu, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Zajišťují rovněž prověření totožnosti osob při otevírání uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. V ranních hodinách strážníci hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch škol, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci řídí dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací.

 

Přestupky v roce 2009

V rámci města Bohumína, obce s rozšířenou působnosti, vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků právní odbor jako věcně příslušný správní orgán k projednávání přestupků podle zvláštních zákonů, včetně přestupků na úseku bezpečností a plynulosti silničního provozu a dále komise k projednávání přestupků města Bohumín, jako zvláštní orgán obce.

V průběhu roku bylo oznámeno celkem 1 571 přestupků, což je o 261 přestupků více, než v roce 2008. Nejvíce, a to 933 přestupků bylo proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Z celkového počtu těchto oznámených přestupků se jednalo o 528 přestupků spáchaných porušením povinnosti řidiče na parkovišti umístit na viditelném místě parkovací kotouč. 61 přestupků bylo spácháno v souvislosti s řízením vozidel po předchozím požití alkoholických nápojů a bylo uloženo 54 zákazů řízení motorových vozidel. Dále bylo oznámeno 263 přestupků při provozu na pozemních komunikacích. Jednalo se o dopravní nehody, přičemž hlav- ními příčinami bylo nedání předností v jízdě, nesprávné předjíždění a od- bočování, nepřiměřená rychlost a al- kohol. Další přestupky porušily zákaz stání na místech, kde je stání zakázá- no, stání mimo vyhrazené parkoviště v obytné zóně, nebo na parkovišti vyhrazeném pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou.

Mezi ostatními 638 přestupky jich bylo 181 proti občanskému soužití. Jednalo se především o případy spáchané vyhrožováním újmou na zdraví, nebo drobným ublížením na zdraví Dále se jednalo o verbální útoky na čest a důstojnost osob, případně o činění různých schválností, např. obtěžování zasíláním SMS zpráv mobilními telefony.

Největší měrou na 122 přestupcích proti majetku se podílely krádeže zboží v supermarketech a krádeže mobilních telefonů, ke kter ým došlo v průběhu návštěvy v bytech, restauracích, nebo podvodným vylákáním za účelem zapůjčení. Uvedené přestupky byly spáchané osobami především z řad mladistvých. Dále se jednalo o úmyslné poškozování majetku, různá podvodná jednání a zpronevěry věcí mezi občany. Proti veřejnému pořádku bylo evidováno 76 přestupků. Jednalo se především o případy rušení nočního klidu v bytech způsobené pouštěním hlasité reprodukované hudby, případně nepřístojným chováním pod vlivem alkoholu, znečišťování veřejného prostranství, neudržování čistoty a pořádku na svém, nebo jím užívaném pozemku a dále případy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci v souvislosti se služebními zákroky strážníků městské policie.

Přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě bylo evidováno celkem 19. Z tohoto počtu jich bylo nejvíce spácháno porušením obecně závazné vyhlášky města o regulaci pohybu psů a jiných zvířat. Zejména se jednalo o porušení povinnosti držitele opatřit psa náhubkem a vodítkem ve společných prostorách domu a na veřejném prostranství. Dále se jednalo o porušování zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

Celkem bylo projednáno 240 přestupků podle zvláštních právních předpisů. Byly to především přestupky na úseku občanských průkazů spáchané porušením povinnosti občana chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením a poškozením, případně porušení povinnosti požádat o vydání nového občanského průkazu po ohlášení změny místa tr valého pobytu. Dále přestupky podle zákona o střelných zbraních a střelivu, spáchané především porušením povinnosti občana odevzdat zbrojní průkaz po zániku jeho platnosti. Nemalou měrou na nápadu těchto přestupků se podílely i případy spáchané porušením zákona na ochranu před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, spáchané především porušením zákazu kouření v prostorách vestibulu ČD Bohumín.

V rámci přestupkového řízení bylo právním odborem v roce 2009 uloženo celkem 1 028 pokut s finančním objemem ve výši 1 350 700 korun.

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie

  

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut

Trestná činnost

Bohumín

Trestná činnost

Rychvald

Objasněnost trestné činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

  

Rok

Černé skládky

 

Odchyt psů do útulku

Hledané osoby

 

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

 

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

  


Publikováno / aktualizováno: 1.1.2010

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8