Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2014

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2014

Bohumínská městská policie při své každodenní práci plní řadu činností. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, v rozsahu stanoveném zákonem vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, provádí odchyt volně pobíhajících psů. V neposlední řadě dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města a zapojuje se do projektů prevence kriminality.

V roce 2014 sloužilo u městské policie 35 strážníků, působících nejen na území města Bohumína. Na základě veřejnoprávní smlouvy sloužili 4 strážníci také v Rychvaldě a 1 strážník v Dolní Lutyni. Na území Bohumína zajišťuje městská policie nepřetržitý 24hodinový provoz, při kterém se střídají 4 směny po 7 až 9 strážnících.

  

Materiálové a technické zabezpečení

Ke své činnosti městská policie využívá 5 osobních motorových vozidel, z toho 3 užívají hlídky v Bohumíně, po jednom vozidle v Rychvaldě a Dolní Lutyni. Velkým pomocníkem při práci městské policie a Policie ČR je kamerový monitorovací systém (dále jen KMS). Tento systém je v provozu 24 hodin denně a je využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a pro zjištění dalších kolizních situací ve městě. Pomocí tohoto systému bylo v roce 2014 vyřešeno 15 důležitých událostí, včetně odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. KMS tvoří 17 pohyblivých barevných kamer a vyhodnocovací záznamové zařízení. Z důvodu častých krádeží a poškozování majetku města byla v roce 2014 nainstalována kamera na náměstí Svobody ve Starém Bohumíně. V této městské části jsou nově také 2 fotopasti.

Dalším neméně významným pomocníkem v oblasti předcházení majetkové trestné činnosti je pult centralizované ochrany (dále jen PCO). V roce 2014 městská policie dohlížela na 77 napojených objektů. Pod dohledem měla všechny důležité městské objekty a 14 budov, napojených na PCO jiných bezpečnostních agentur. V průběhu roku došlo k 5 narušením hlídaných objektů. Ve 2 případech pachatelé utekli před příjezdem hlídky, aniž by z objektů cokoli odcizili. V jednom případě byli 2 pachatelé hlídkou zadrženi přímo u hlídaného objektu. Ve zbývajících 2 případech pachatelé stihli s drobným lupem před příjezdem hlídky utéci. PCO zaznamenal celkem 226 poplachů. Většina z nich byla zapříčiněna technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy. K ostatním poplachům na objektech, které nejsou napojené na PCO, hlídka vyjížděla ve 132 případech.

Díky novému systému ReDat (systém pro záznam hovorů a quality management) městská policie monitoruje 2 telefonní linky, 1 mobilní linku a provoz radiové sítě strážníků. Dále provozuje 4 přenosné měřiče rychlosti vozidel. Měřiče upozorňují řidiče na překročení rychlosti a zároveň zaznamenávají údaje o provozu na měřených komunikacích. Tato data pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě.

Čtvrtým rokem využívala MP laserový měřič rychlosti vozidel (rychlostní radar). V Bohumíně zaznamenal překročení rychlosti 622 vozidel (432 udělena bloková pokuta, 190 oznámení přestupkové komisi), v Rychvaldě překročilo rychlost 266 vozidel (179 pokut, 87 oznámení) a v Dolní Lutyni

74 vozidel (56 pokut, 18 oznámení). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně určil dopravní inspektorát Policie ČR 20 ulic, pro Rychvald 5 ulic a Dolní Lutyni 3 ulice.

  

Přestupková a trestná činnost

Oproti roku 2013 došlo v Bohumíně k značnému poklesu trestné činnosti, a to ze 756 na 599 trestných činů s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila ze 43,38 % na hodnotu 50,48 %. K poklesu trestné činnosti došlo také v Rychvaldě, a to ze 196 na 128 trestných činů. Objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě byla stejná jako v Bohumíně.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích zadržela městská policie celkem v 99 případech 168 podezřelých pachatelů. V 51 případech se jednalo o krádeže kovových materiálů a barevných kovů (kabelů). Nejvíce těchto případů bylo odhaleno v blízkosti sběren surovin. Za zatajení nálezů kovových materiálů (případy neprokázání krádeže těchto materiálů) bylo uloženo 36 blokových pokut. Celkem bylo zkontrolováno více než

200 podezřelých osob, 1 pohřešovaná osoba byla nalezena. Na obvodní oddělení Policie ČR bylo předvedeno 23 osob, z toho 6 z nich se vyhýbalo nástupu výkonu trestu. Na útěku z dětského diagnostického ústavu bylo zadrženo 32 chovanců. V 3 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla, která byla následně vrácena majitelům. Autoboty byly použity v 211 případech.

Při své činnosti řešila městská policie celkem 2 486 přestupků, z toho 2 081 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny příslušným orgánům. Blokové pokuty byly uloženy v celkové výši 757 tisíc korun, na místě bylo vybráno 418 tisíc korun. Neuhrazené pokuty ve výši 339 tisíc korun byly k dalšímu řízení postoupeny finančnímu odboru.

Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 97 případech a dále 16 těchto přestupků bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkem bylo přestupkové komisi postoupeno 405 přestupků. V 10 případech městská policie rozhodla o umístění klienta na protialkoholní záchytné stanici v Karviné a zajistila jejich převoz.

Také v roce 2014 byli strážníci velmi úspěšní při odhalování tvůrců černých skládek na katastru města. Bylo odhaleno celkem 40 těchto přestupků, přičemž 35 případů bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a zaplatili uloženou pokutu (do 1 000 Kč), 5 závažnějších případů bylo postoupeno odboru životního prostředí a přestupkové komisi. Ve 40 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a nikomu nebyla způsobena žádná majetková škoda.

  

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality realizovali strážníci v roce 2014 dva projekty. V prvním případě šlo o přednášky na základních školách. Týkaly se základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy a základů první pomoci. Proběhly na všech základních školách v Bohumíně, v Rychvaldě a na bohumínském gymnáziu. Besed se zúčastnili 2 strážníci, kteří školákům mimo jiné předvedli i výstroj a výzbroj. Ve druhém projektu šlo o 7 víkendových pobytů s programem pro žáky 7. až 9. tříd na horské chatě Slavíč. Městská policie se dále podílela na realizaci 4. ročníku Prázdninového kolotoče, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin.

Strážníci pokračovali v projektu instalace bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů seniorů. V roce 2014 namontovali 20 kusů.

  

Ostatní činnost

V roce 2014 bylo celkem odchyceno a převezeno do útulku v Šunychlu 176 psů, z toho na území Bohumína bylo odchyceno 117 psů, v Rychvaldě 36 a v Dolní Lutyni 23. Při kontrolách bylo zjištěno 60 nepřihlášených psů, jejichž majitelé byli oznámeni finančnímu odboru. Uloženo bylo několik blokových pokud majitelům nezajištěných psů. Strážníci zajistili doručení 49 obsílek soudu a 22 obsílek MěÚ, které si adresáti nepřevzali klasickým poštovním doručením. Prováděli kontroly diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách zjistili 13 podnapilých mladistvých a nezletilých, ve 2 případech museli osoby převézt na dětské oddělení nemocnice v Karviné.

V podzimních měsících kontrolovali strážníci dodržování nové obecně závazné vyhlášky (OZV) zakazující pálení listí a rostlinných zbytků. V blokovém řízení strážníci vyřešili 3 závažnější případy, další drobné prohřešky řešili domluvou. Dále strážníci kontrolovali dodržování OZV nařizující zaplachtování nákladních vozidel se sypkým materiálem. Za porušení této OZV uložili 12 blokových pokut. Tato vyhláška byla k 31. 12. 2014 zrušena.

   

Výhled tématicky zaměřených akcí MP na rok 2015

  • Leden:  kontroly sběren surovin – výkupy kovů – nová OZV
  • Únor:  kontroly kouřících komínů znečisťujících okolí
  • Březen:  bezpečnost v dopravě – kontroly cyklistů a vybavení kol
  • Duben:  kontroly nepřihlášených psů
  • Květen:  kontroly cyklistů - využívání cyklostezek
  • Červen:  kontroly kamionů – zákazy vjezdu nad 3,5t
  • Srpen:  kontrola rekreačních oblastí – pytláci, vodní skútry, pláže – pejskaři
  • Září:  akce na neukázněné majitelé psů – extrementy, volný pohyb psů
  • Říjen:  kontrola osvětlení cyklistů – vidět a být viděn
  • Listopad:  OZV - kontrola kouřících komínů ve městě, pálení listí

  

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2013

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost tr. činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

2011

3 069

1 973

590 700

740

179

41,56

2012

2901

1769

732600

732

197

42,8

2013

2489

1893

1048600

756

196

43,38

2014

2486

2081

940200

599

128

50,48

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

 

 


Publikováno / aktualizováno: 22.10.2015

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8