Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2013

Personální záležitosti

V roce 2013 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 30 strážníků. V platnosti je nadále veřejnoprávní smlouva s městem Rychvald, uzavřená v roce 2003, která se týká činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu. Činnost v Rychvaldě zajišťují čtyři strážníci. V roce 2012 uzavřel Bohumín veřejnoprávní smlouvu také se sousední Dolní Lutyní. Z tohoto důvodu byl 1. 12. 2012 přijat jeden strážník a ten začal od 1. 3. 2013 plnit v Dolní Lutyni své úkoly. V současné době vlastní všech 35 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2013 opustili řady MP dva strážníci. Vzdělání s maturitou má 31 strážníků, čtyři jsou vyučeni. Na základě novely zákona o MP si musí ještě poslední vyučený strážník doplnit maturitu do roku 2015. Tento strážník zahájil studium v roce 2011. Zbývající tři si vzhledem k věku a praxi vzdělání doplňovat nemusí. Od roku 2009 již nelze k MP přijmout zájemce bez maturitního vzdělání.

  

Materiálové a technické zabezpečení MP 

Vozový park městské policie představuje tři vozy Opel Astra, které operují v Bohumíně. Potřebám MP při výkonu služby v Rychvaldě slouží vůz Kia C‘eed, který zakoupilo město Rychvald.

Kamerový monitorovací systém (KMS) města má již šestnáct pohyblivých barevných kamer. Jeho součástí je i vyhodnocovací záznamové zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm OO PČR. Celý KMS prošel rekonstrukcí, všechny kamery byly vyměněny za nové. Nově byla nainstalována kamera ve dvoře mezi ulicí 9. května a Nádražní, kde se nachází dvě problémové ubytovny.

Díky kamerám MP v roce 2013 vyřešila devět důležitých události. Strážníci zadrželi dva muže, kteří vykradli vozidlo Škoda Octavia v Revoluční ulici, muže, který poškodil vozidlo Hyundai v Jateční ulici, muže, který odcizil od prodejny Billa horské kolo, dva muže, kteří fyzicky napadli poškozeného na nádraží ČD, skupinku mládeže, která poškodila v Jateční ulici autobusovou zastávku. Dále hlídky ve čtyřech případech zadržely pachatele krádeží. Kamerové záznamy slouží také pro dohledávání pachatelů trestných činů pro Policii ČR.

MP využívá čtyři přenosné měřiče rychlosti vozidel. Starší měřič umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích. Tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení pro odbory dopravy a životního prostředí a služeb. Tři novější měřiče rychlosti jsou nyní umístěny v Ostravské ulici ve Vrbici, v Bezručově ulici v Záblatí a v ulici 1. máje ve Skřečoni. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž registrační značku jejich vozidel.

Třetím rokem MP využívala laserový měřič rychlosti vozidel (rychlostní radar). V Bohumíně zaznamenal překročení rychlosti 875 vozidel (535 udělena bloková pokuta, 340 oznámení přestupkové komisi), v Rychvaldě překročilo rychlost 173 vozidel (106 pokut, 67 oznámení) a v Dolní Lutyni 60 vozidel (40 pokut, 20 oznámení). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně určil dopravní inspektorát Policie ČR 17 ulic, pro Rychvald 5 ulic a Dolní Lutyni 2 ulice.

 

Přestupková a trestná činnost

 

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 2 489 přestupků, z toho 1 893 uložením blokové pokuty. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům, 596 z nich přestupkové komisi městského úřadu. Výše na místě uložených blokových pokut dosáhla částky 1 049 tisíc Kč. Přestupci na místě zaplatili 746 tisíc Kč, zbylé případy byly postoupeny k vymáhání finančnímu odboru městského úřadu. Z částky 302,7 tisíc Kč finanční odbor do konce roku vymohl 153 tisíc Kč. Ve dvou případech podali přestupci proti uložení blokové pokuty stížnost. Tyto stížnosti byly postoupeny krajskému úřadu k přezkumnému řízení. V obou případech bylo podle stanoviska hejtmanství uložení pokuty oprávněné.

Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici (PAZS) v Karviné MP ve spolupráci s PČR a bohumínskou nemocnicí prováděla na požádání pouze asistence. V deseti případech o umístění na PAZS rozhodli strážníci a také realizovali vlastní převoz klientů.

I v roce 2013 byli strážníci velmi úspěšní při odhalování tvůrců černých skládek. Bylo odhaleno celkem 44 těchto přestupků. Ve 34  případech přestupci skládku uklidili a zaplatili pokutu (do 1 000 Kč). Zbylých 10 závažnějších případů MP postoupila k důraznějšímu potrestání odboru životního prostředí a přestupkové komisi. Ve 45 případech strážníci použili proti výtržníkům povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna ani nebyla nikomu způsobená majetková škoda. Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla (botičku) MP použila ve 157 případech. Strážníci dále provedli kontrolu 127 podezřelých osob. Při těchto zákrocích ne došlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na strážníky.

Oproti roku 2012 došlo v Bohumíně k mírnému nárůstu trestné činnosti, a to ze 732 na 756 trestných činů. Objasněnost trestných činů se zvýšila ze 42,80 % na 43,38 %. V městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín, se trestná činnost oproti roku 2012 téměř nezměnila (ze 197 na 196 trestných činů) a objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích strážníci ve 102 případech zadrželi 172 podezřelých. Strážníci předvedli na OO PČR celkem 33 hledaných osob, z toho 2, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále hlídky zadrželi 21 uprchlých chovanců dětského diagnostického ústavu. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již MP pátrá pouze po těch, které PČR oznámí jako hledané osoby. Strážníci při své činnosti taktéž nalezli 3 pohřešované osoby.

V šesti případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla a jeden motocykl. Přitom zadrželi ve čtyřech případech šest pachatelů krádeží vozidel a motocyklů. Ve zřízené místnosti pro osoby bez přístřeší na nádraží ČD prováděly hlídky několikrát denně kontroly a také zde řešily většinu vzniklých problémů a nekázeň těchto osob. MP dohlížela ve večerních hodinách i na klienty noclehárny v Drátovenské ulici. Od otevření noclehárny je místnost pro bezdomovce na nádraží v nočních hodinách uzamčena.

  

Pult centralizované ochrany

Na PCO měla MP v rámci smluvní spolupráce s firmou Echoalarm na konci roku napojeno 75 objektů, včetně všech důležitých objektů města. Dále MP dohlíží na 14 objektů, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce

2013 došlo celkem k sedmi narušením hlídaných objektů. Ve třech případech pachatelé utekli před příjezdem hlídky, aniž by cokoli z objektů odcizili.

V jednom případě byl pachatel hlídkou zadržen poblíž hlídaného objektu. Ve zbývajících třech případech pachatelé stihli s drobným lupem utéct před příjezdem hlídky. Ve všech případech šlo o stejný objekt, který si musí majitel lépe mechanický zabezpečit. V roce 2013 MP zaznamenala celkem 266 poplachů PCO. Většina z nich vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a hlavně chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již MP nevyjíždí. K ostatním poplachům v objektech, které nemá MP napojeny na svůj PCO, vyjížděly hlídky ve 130 případech. Všechny tyto výjezdy hradí příslušné agentury částkou 400 Kč za výjezd. Z hlediska provozu PCO byl loňský rok opět velice úspěšný. V době střežení byl vykraden ve třech případech pouze jeden objekt. PCO je největším pomocníkem při práci MP v oblasti majetkové trestné činnosti.

  

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality MP realizovala v roce 2013 jeden klasický projekt. Je pokračováním projektu z předchozích let. Jde o přednášky dvou strážníků na všech základních školách včetně ukázek výzbroje a výstroje. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách včetně gymnázia a ZŠ v Rychvaldě. Tento projekt již MP uskutečňuje několik let. MP se také podílela na projektu „Prázdninový kolotoč“, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin. Strážníci již několik let provádí montáž bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů seniorů, aby zvýšili jejich bezpečnost před různými podvodníky, kteří se pod smýšlenými záminkami snaží vniknout do jejich obydlí. V roce 2013 namontovali 87 řetízků.

Zástupce ředitele MP již osmnáctým rokem plní také funkci manažera prevence kriminality ve městě.

 

Ostatní činnost MP

MP provádí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů, které následně umisťuje do útulku v Šunychlu. Plošný odchyt strážníci neprovádějí a neproblémové psy většinou neodchytávají. V roce 2013 bylo odchyceno 83 psů v Bohumíně a 46 v Rychvaldě. Pro tuto činnost má MP nyní vyškoleno jedenáct strážníků. Většina psů byla umístěna do útulku, několik jich ale strážníci předali majitelům a uložili jim blokové pokuty za nezajištění zvířete. Při kontrolách v městských částech hlídky zjistily u domů 68 nepřihlášených psů. Jejich majitele oznámili finančnímu odboru MěÚ k dořešení. Ve větších obytných domech kontrolují výskyt psů v bytech domovníci.

Strážníci zajišťují doručení písemností z městského úřadu, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení, a také obsílky od soudů. Těch loni doručili 81.

V ranních hodinách strážníci hlídkují poblíž přechodů pro chodce u škol, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Ve spolupráci se sociálním odborem provádí kontroly diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách strážníci v roce 2013 zjistili 45 podnapilých mladistvých a nezletilých, ve dvou případech museli tyto osoby převézt na dětské oddělení nemocnice v Karviné. Neslavným „rekordmanem“ byl hoch, kterému při dechové zkoušce alkoholtester naměřil 2,7 promile. V jednom případě řešili strážníci s obsluhou podniku přestupek ohledně podávání alkoholu mladistvým.

V podzimních měsících hlídky kontrolovaly dodržování nové obecně závazné vyhlášky (OZV) ohledně zákazu pálení listí. Ve většině případů přestupci ohně uhasili a postačila domluva, ve čtyřech nejzávažnějších případech hlídky sáhly k uložení blokové pokuty. Strážníci rovněž kontrolovali dodržování OZV, která se vztahuje na povinnost převážet sypký a prašný materiál pouze zaplachtovanými vozy. Hlídky zjistily porušení u třinácti řidičů, které pokutovali.

 

Výhled tématicky zaměřených akcí MP na rok 2014

  • Leden:  kontroly kouřících budov
  • Únor:  kontroly na vybavení kol cyklistů
  • Březen:  bezpečnost v dopravě – rychlost, kamiony
  • Duben:  kontroly nepřihlášených psů
  • Květen:  kontroly cyklistů - využívání cyklostezek
  • Červen:  kontroly sběrných surovin
  • Srpen:  kontrola rekreačních oblastí – pytláci, vodní skútry, pláže – pejskaři
  • Září:  akce na neukázněné majitelé psů – extrementy, volný pohyb psů
  • Říjen:  kontrola osvětlení cyklistů – vidět a být viděn
  • Listopad:  OZV - kontrola kouřících komínů ve městě, pálení listí

  

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2013

  

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost tr. činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

2011

3 069

1 973

590 700

740

179

41,56

2012

2901

1769

732600

732

197

42,8

2013

2489

1893

1048600

756

196

43,38

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

 

 


Publikováno / aktualizováno: 22.10.2015

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8