Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2012

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2012

Personální záležitosti 

V roce 2012 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 30 strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati další čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldě, která trvala v průběhu celého roku 2012. V roce 2012 byla uzavřena veřejnoprávní smlouva také s obcí Dolní Lutyně a 1. 12. 2012 byl přijat jeden strážník pro činnost v Dolní Lutyni. Tento strážník absolvoval školení za účelem získání osvědčení strážníka. Osvědčení spolu s ním vlastnilo 34 strážníků. V roce 2012 opustil řady MP jeden strážník. Maturitu má 31 strážníků a 4 strážníci jsou vyučeni. Na základě novely zákona o MP č. 553/1991 Sb. si musí ještě poslední vyučený strážník doplnit maturitu do roku 2015 (zbývající tři si vzhledem k věku a praxi vzdělání doplňovat nemusí). Tento strážník již zahájil studium v roce 2011. Od roku 2009 již nelze k MP přijmout zájemce bez maturitního vzdělání.

 

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně 2 901 přestupků, z toho 1 769 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným. Blokových pokut bylo uděleno za částku 732 600 korun a z toho bylo na místě vybráno 461 900 korun. Zbytek pokut na místě nezaplacených v částce 270 700 korun byl postoupen na finanční odbor MěÚ. Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 87 případech a 16 těchto přestupků bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkový počet přestupků postoupených přestupkové komisi MěÚ byl 679. Ve třech případech si přestupci stěžovali na uložení blokové pokuty a tyto stížnosti jsme postoupili krajskému úřadu k přezkumnému řízení. Ve dvou případech dal KÚ zapravdu strážníkům. V třetím případě KÚ z formálních důvodů pokutu zrušil. Případ jsme pak postoupili k dořešení přestupkové komisi, kde přestupce dostal stejnou sankci a ještě musel uhradit náklady správního řízení. Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné jsme ve spolupráci s Policií ČR a Bohumínskou městskou nemocnicí prováděli na požádání pouze asistenci a v 16 případech jsme o umístění na PAZS rozhodli my a taktéž jsme realizovali vlastní převoz klientů.

Rok 2012 můžeme nazvat rokem odhalování tvůrců černých skládek. Bylo odhaleno 63 těchto přestupků, 38 těchto případů bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a zaplatili pokutu (do 1 000 korun). Ostatních 25 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání odboru životního prostředí a služeb (ŽPaS) a přestupkové komisi.

V 38 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a nikomu nebyla způsobena žádná majetková škoda. Autoboty k zabránění odjezdu vozidla bylo použito ve 108 případech. Strážníci dále provedli kontrolu 116 podezřelých osob. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme v 89 případech zadrželi 148 podezřelých.

Strážníci předvedli na obvodní oddělení PČR Bohumín 31 hledaných osob, z toho 9 osob, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále strážníci chytili 10 uprchlých chovanců dětského diagnostického ústavu (DDÚ). Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby. Strážníci při své činnosti také nalezli jednu pohřešovanou osobu.

V 5 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla, která pak mohla být navrácena svým původním majitelům a přitom zadrželi v jednom případě i pachatele krádeže vozidla.

V „čekárně“ pro bezdomovce na nádraží ČD provádíme několikrát denně kontroly a řešíme zde většinu vzniklých problémů a nekázeň těchto osob. Dohlížíme ve večerních hodinách na klienty noclehárny v Drátovenské ulici. Od otevření noclehárny je místnost pro bezdomovce na nádraží v nočních hodinách uzamčena.

  

Pult centralizované ochrany (PCO)

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou Echoalarm na konci roku napojeno 72 objektů, včetně všech důležitých objektů města, a dále dohlížíme na 14 objektů, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2012 došlo k 8 narušením hlídaných objektů. Ve dvou případech pachatelé utekli před příjezdem hlídky, aniž by cokoli z objektů odcizili. Ve třech případech byl pachatel hlídkou MP zadržen ještě v areálu hlídaného objektu. Ve zbývajících třech případech pachatelé stihli s drobným lupem utéci před příjezdem hlídky. Ve všech těchto případech se jednalo o stejný objekt, který si musí majitel lépe mechanicky zabezpečit. V roce 2012 jsme zaznamenali 247 poplachů našeho PCO. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na náš PCO, jsme vyjížděli ve 135 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400 korun za výjezd. Z hlediska provozu PCO byl loňský rok opět velice úspěšný, protože v čase hlídání objektu byl vykraden ve třech případech pouze jeden hlídaný objekt.

  

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality MP realizovala v roce 2012 dva klasické projekty. První je pokračováním projektu z předchozích let. Jedná se o přednášky strážníků na všech základních školách včetně ukázek výzbroje. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách včetně gymnázia a ZŠ Rychvald. Tento projekt již realizujeme několik let opakovaně. Druhým projektem byl opakovaný projekt s dvouletým cyklem, kde zajišťujeme víkendový pobyt a program žáků 7. až 9. tříd všech našich škol včetně gymnázia a ZŠ Rychvald na horské chatě Slavíč. Také jsme se podíleli na realizaci 3. ročníku projektu „Prázdninový kolotoč“, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin.

Zástupce ředitele MP již sedmnáctým rokem plní funkci manažera prevence kriminality.

 

Ostatní činnost

MP prováděla odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu. Neprováděla plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytává. V roce 2012 bylo odchyceno 81 psů (plus 46 v Rychvaldě), kteří byli umístěni do útulku a několik psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni další nepřihlášení psi, jejichž majitelé byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ. Ve větších obytných domech domovníci kontrolují výskyt psů v bytech. Pro odchyt psů máme vyškoleno 11 strážníků.

Strážníci zajistili doručení 33 obsílek soudu a další z MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Zajišťujeme prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při prověrkách u problémových občanů, při převozech peněz a při vyklízení bytů. Na základě rozhodnutí právního odboru provádíme předvádění osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků k přestupkové komisi. V ranních hodinách strážníci hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci řídí dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací. Ve spolupráci se sociálním odborem provádíme kontroly diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách jsme zjistili 26 podnapilých mladistvých a nezletilých, ve dvou případech jsme museli tyto osoby převézt na dětské oddělení nemocnice v Karviné. V jednom případě byl řešen s obsluhou přestupek ohledně podávání alkoholu mladistvým.

Dále strážníci zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení včetně provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru ŽPaS, v jehož kompetenci je zjednat nápravu. V podzimních měsících jsme kontrolovali dodržování nové OZV ohledně zákazu pálení listí a těchto přestupků jsme řešili 12. Vzhledem k probíhajícím větším dopravním stavbám věnovali strážníci zvýšenou pozornost znečišťování komunikací v okolí těchto staveb a zjednávali nápravu s odpovědnými pracovníky stavebních firem. Strážníci také dohlíželi na průběh větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Městská policie vyhotovovala a zasílala oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy v celé ČR.

 

Materiálové a technické zabezpečení

V roce 2012 jsme provozovali tři motorová vozidla, a to tři Oply Astra a jednu Kiu Ceed, kterou zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald. Kamerový monitorovací systém (KMS) města má již 15 pohyblivých barevných kamer včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Celý KMS prošel rekonstrukcí, byly instalovány nové kamery, pro přenos signálu a ovládání využíváme světelné kabelové rozvody firmy Poda, zlepšil se způsob ovládání a využití KMS. Byly demontovány veškeré kabelové rozvody KMS na sloupech veřejného osvětlení a mezi věžovými domy. KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerovému systému jsme v roce 2012 například zadrželi pachatele loupežného přepadení, který v Čáslavské ulici hrubým způsobem napadl starší paní a pak ji okradl. Uvedený muž se vyhýbal nástupu výkonu trestu a bylo to jeho třetí loupežné přepadení v období, kdy již byl hledaný PČR. V Čáslavské ulici jsme díky KMS zajistili tvůrce černé skládky. Kamerové záznamy slouží pro dohledávání pachatelů trestných činů. 24 hodin denně je KSM využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a pro zjištění dalších kolizních situací ve městě.

Na MP je díky systému REDAT prováděn záznam dvou telefonních linek a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 34 revolverů typu Holek 831. Provozujeme čtyři přenosné měřiče rychlosti vozidel. Starší měřič umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích a tyto výsledky slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení. Tři novější měřiče rychlosti jsou umístěny v Ostravské ulici ve Vrbici, v Bezručově ulici v Záblatí a v ulici 1. máje ve Skřečoni. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, registrační značku jejich vozidel. 

Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček. Systém obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola. Druhým rokem jsme provozovali laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně bylo změřeno s překročením rychlosti 762 vozidel (561x bloková pokuta, 201x oznámení přestupkové komisi), v Rychvaldě bylo změřeno 148 vozidel (73x bloková pokuta, 75x oznámení přestupkové komisi). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně máme stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné 17 ulic a pro Rychvald 5 ulic.

Oproti roku 2011 došlo v Bohumíně k mírnému poklesu trestné činnosti, a to ze 740 na 732 trestných činů s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila z 41,56 % na hodnotu 42 %. Ve městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín, došlo k nárůstu trestné činnosti oproti roku 2011, a to ze 179 na 197 trestných činů a objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupek „Maják MP“ bývá v městských novinách OKO.

 

Výhled tématicky zaměřených akcí MP na rok 2013

  • Leden:  kontroly kouřících budov
  • Únor:  akce na kontrolu osvětlení cyklistů za snížené viditelnosti
  • Březen:  kontrola nepřihlášených psů
  • Duben:  měsíc dopravní bezpečnosti – doprava, kamióny
  • Květen:  kontroly cyklistů - cyklostezky
  • Červen:  branný závod pro děti vč. ukázek techniky hasičů a 1. pomoci s červeným křížem
  • Srpen:  kontrola okolí vodních ploch – pytláci, vodní skútry, pláže – pejskaři
  • Září:  akce na neukázněné majitelé psů – extrementy, volný pohyb psů, náhubky
  • Říjen:  kontrola osvětlení a výbavy kol cyklistů za snížené viditelnosti
  • Listopad:  OZV - kontrola kouřících komínů ve městě, pálení listí

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2012

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost tr. činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

2011

3 069

  973

590 700

740

179

41,56

2012

2901

1769

732600

732

197

42

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

 

 


Publikováno / aktualizováno: 22.10.2015

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8