Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2011

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2011

Personální záležitosti 

V roce 2011 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 30 strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti Městské policie Bohumín (MP) na území Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati další čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldě, která trvala taktéž v průběhu celého roku 2011 a v roce 2012 bude pokračovat. V současné době vlastní všech 34 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2011 žádný strážník řady MP neopustil. Maturitu má již 28 strážníků a 6 strážníků je vyučeno. Na základě novely zákona o městské policii č. 553/1991 Sb. si musí ještě tři vyučení strážníci doplnit maturitu do roku 2015, zbývající tři si už vzhledem k věku a praxi nemusejí vzdělání doplňovat. Jeden z této trojice již zahájil studium v roce 2009 a druhý pak v roce 2011. Zbývající strážník již studium nezahájí a k 31. 1. 2012 řady MP opustí. Od roku 2009 již nelze k MP přijmout zájemce bez maturitního vzdělání.

  

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 3 069 přestupků, a toho 1 973 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům. Strážníci udělili blokové pokuty za 590 700 korun, z toho na místě vybrali 287 tisíc korun. Zbytek blokových pokut nezaplacených na místě pak po čtrnácti dnech od uložení vymáhá finanční odbor bohumínské radnice. Z částky 313 700 korun z roku 2011 se podařilo vymoci 93 900 korun. Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny ve 111 případech a 19 těchto přestupců bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkový počet přestupků postoupených přestupkové komisi byl 636. Oproti roku 2010 počet blokových pokut stoupl, což bylo způsobeno hlavně změnou dopravních tras nákladní dopravy v Bohumíně (uzavření ul. Čs. armády pro nákladní dopravu) s ohledem na otevření nového přivaděče z dálnice. Ve třech případech si přestupci stěžovali na uložení blokové pokuty a tyto stížnosti jsme postoupili krajskému úřadu k přezkumnému řízení. Ve všech třech případech potvrdil krajský pokuty udělené strážníky. Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici (PAZS) v Karviné ve spolupráci s Policií ČR (PČR) a Bohumínskou městskou nemocnicí prováděli strážníci na požádání pouze asistenci a ve 34 případech o umístění na PAZS rozhodli sami strážníci a taktéž zrealizovali vlastní převoz klientů. 

Rok 2011 můžeme nazvat rokem odhalování tvůrců černých skládek na katastru města. Bylo odhaleno celkem 54 těchto přestupků. 28 těchto případů bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a zaplatili pokutu, obykle do tisícikoruny. Ostatních 26 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice a přestupkové komisi. Z toho pak bylo 6 případů postoupeno do okolních měst podle místní příslušnosti tvůrců skládek.

V 46 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a taktéž nebyla nikomu způsobená žádná majetková škoda. Autoboty jako donucovacího prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito ve 160 případech. Strážníci dále provedli kontrolu 127 podezřelých osob. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému výraznějšímu fyzickému útoku na strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v 88 případech zadrželi 165 podezřelých pachatelů. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času.

Strážníci předvedli na obvodní oddělení PČR celkem 33 hledaných osob a z toho 3 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci chytili celkem 6 chovanců, kteří se pokusili utéci z Dětského diagnostického ústavu v Šunychlu. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 stále snižuje, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby. Strážníci při své činnosti taktéž nalezli dvě pohřešované nesvéprávné osoby.

V 7 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla, která pak mohla být navrácena svým původním majitelům a přitom zadrželi v 1 případě i pachatele krádeže vozidla.

Ve zřízené místnosti pro bezdomovce na nádraží ČD provádíme několikrát denně kontroly a taktéž zde řešíme většinu vzniklých problémů a nekázeň těchto osob. Situace na nádraží se ještě výrazně zlepšila od půlky listopadu, kdy Charita Bohumín ve spolupráci se sociálním odborem bohumínské radncie otevřela noclehárnu pro bezdomovce v Drátovenské ulici hned vedle denního centra. Na klienty noclehárny taktéž ve večerních hodinách dohlížíme. Od otevření noclehárny je místnost pro bezdomovce na nádraží v nočních hodinách uzamčena.

 

Pult centralizované ochrany 

Na pult centralizované ochrany (PCO) bylo v rámci smluvní spolupráce s firmou Echoalarm na konci roku 2011 napojeno 72 objektů, včetně všech důležitých objektů města a dále pak dohlížíme na 14 objektů, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2011 došlo celkem k 6 narušením hlídaných objektů. V pěti případech pachatelé utekli před příjezdem hlídky, aniž by cokoli z objektů odcizili. Ve zbývajícím případě 2 pachatelé stihli něco odcizit, ale byli hlídkou MP zadrženi ještě v areálu firmy včetně odcizených věcí. V roce 2011 jsme zaznamenali celkem 267 poplachů na pultu centralizované ochrany. Většina z těchto poplachů vznikne technickou závadou na zabezpečovacím zařízení objektu, povětrnostními vlivy a chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení, kdy po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům v objektech, které nejsou napojeny na PCO, jsme vyjížděli celkem v 96 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami částkou 400 korun za výjezd. Z hlediska provozu PCO byl loňský rok opět velice úspěšný, protože v čase hlídání objektu nebyl vykraden ani jeden hlídaný objekt. Je nutno si uvědomit, že PCO je velkým pomocníkem při práci MP a bez něj by se trestná činnost v Bohumíně značně zvýšila. Paradoxem je, že ministerstvo vnitra ČR chystá novelu zákona o MP, kde chce tuto činnost městským policiím zakázat.

 

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality pokračovali strážníci v roce 2011 v přednáškách na všech základních školách včetně ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách včetně gymnázia a ZŠ v Rychvaldě. Pprojekt strážníci realizují opakovaně několik let. Taktéž jsme se podíleli na realizaci 2. ročníku Prázdninového kolotoče, který se zaměřil na volnočasové aktivity pro děti během letních prázdnin. Zástupce ředitele MP již šestnáctým rokem plní funkci manažera prevence kriminality Bohumína.

  

Ostatní činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu. Neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy většinou neodchytáváme. V roce 2011 bylo odchyceno 85 psů (plus 23 v Rychvaldě), kteří byli umístěni do útulku, a dále pak několik psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni další nepřihlášení psi, jejichž majitelé byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ. Ve větších obytných domech, kde jsou zřízení domovníci, pomáhají strážníkům v kontrolách nepřihlášených psů v bytech. Pro odchyt psů nyní máme vyškoleno celkem 11 strážníků.

Strážníci zajistili doručení 57 ks obsílek soudu a MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále strážníci zajišťují prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu peněz a vyplácení sociálních dávek. Na základě rozhodnutí právního odboru provádíme předvádění osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků na přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách strážníci hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci řídí dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací. Ve spolupráci se sociálním odborem provádíme kontroly provozoven a heren s výherními hracími automaty a videoterminály. Těchto kontrol jsme provedli celkem 25 a při nich jsme zjistili 47 klientů sociálního odboru, kteří pobírali sociální dávky. Taktéž jsme při těchto kontrolách odhalili jeden trestný čin, kdy obsluha restaurace umožnila hru na automatu mladistvé osobě. Ve spolupráci se sociálním odborem taktéž provádíme kontroly diskoték se zaměřením na podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách jsme zjistili celkem 44 podnapilých mladistvých a nezletilých.

Dále strážníci zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení včetně provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru ŽP, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Vzhledem k probíhajícím větším dopravním stavbám věnují strážníci zvýšenou pozornost znečišťování komunikací v okolí těchto staveb a sjednávají nápravu s odpovědnými pracovníky stavebních firem. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v celé ČR.

 

Materiálové a technické zabezpečení

V roce 2011 jsme provozovali celkem tři motorová vozidla, a to tři Oply Astra a dále jednu Kiu Ceed, kterou si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald. Kamerový monitorovací systém (KMS) města má již 15 kusů pohyblivých barevných kamer a jednu statickou černobílou kameru včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2011 například zadrželi dva muže, kteří v Bezručově ulici vypáčili a vykradli garáž, zpacifikovali jsme sprejera z Orlové, který v horní části věžového domu nastříkal obraz o rozměrech 2x7 m, a také jsme zajistili řidiče vozidla, který zavinil dopravní nehodu a z místa nehody ujel. Kamerové záznamy pak slouží taky pro dohledávání pachatelů trestných činů policii ČR. 24 hodin denně je KSM využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

Kabeláž kamerového systému máme z větší části řešenou převěsy koaxiálními kabely mezi věžovými domy a z tohoto důvodů dochází při větších bouřkách k poškození kamerového systému. V roce 2012 budeme realizovat přechod na světelné kabely v zemi a digitalizaci kamerového systému, čímž by se měla zvýšit kvalita obrazu a hlavně odolnost systému proti atmosférickému přepětí.

Na MP je taktéž díky systému REDAT prováděn záznam dvou telefonních linek a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 34 kusů revolverů typu Holek 831. Dále provozujeme čtyři přenosné měřiče rychlosti vozidel. Starší měřič umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích. Tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí. Tři novější měřiče rychlosti jsou nyní umístěny v Ostravské ulici ve Vrbici, v Bezručově ul ci v Záblatí a v Opletalově ulici v Nové Vsi. Jeden z těchto měřičů ukazuje řidičům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž SPZ jejich vozidel. Provozujeme digitální radiový systém, který umožňuje sledovat pohyb jednotlivých vysílaček. Systém obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a sedmnáct ručních radiových stanic typu Motorola.

Velkou změnou v činnosti MP bylo v půlce listopadu zakoupení laserového měřiče rychlosti. Vedení města se k tomuto kroku rozhodlo na základě spousty stížností občanů, kteří žádali zvýšení bezpečnosti v dopravě v Bohumíně. Po několika neúspěšných jednáních s PČR, aby tato měření rychlosti v potřebné míře zajistila, byl měřič zakoupen. V Bohumíně bylo do konce roku 2011 změřeno s překročením rychlosti 66 vozidel (47krát bloková pokuta, 19krát oznámení pro přestupkovou komisi. V Rychvaldě pak bylo změřeno 19 vozidel (12krát bloková pokuta, 7krát oznámení pro přestupkovou komisi). Pro měření rychlosti vozidel v Bohumíně bylo stanoveno dopravním inspektorátem v Karviné 16 ulic.

 

Osvětová činnost

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupek „Maják městské policie“ bývá v městských novinách Oko. V roce 2011 již uběhlo 20 let od zahájení činnosti městské policie v Bohumíně v roce 1991. V rámci tohoto výročí jsme uspořádali několik sportovních a ukázkových akcí pro děti. Jednalo se např. o branný závod školních družstev dětí v areálu Gliňoče s ukázkou dovedností jízdního oddílu Městské policie Ostrava a ukázkami techniky hasičského sboru a PČR, dále pak ukázka vyproštění zraněného řidiče z havarovaného vozidla hasiči a poskytnutí první pomoci v součinnosti se záchrannou službou a ukázkami 1. pomoci pracovníky červeného kříže a dalšími atrakcemi a občerstvením pro děti na náměstí T. G. Masaryka, dvě výstavky výkresů dětí s tématikou MP v knihovně a v kině, mnoho exkurzí dětí z bohumínských školek a školních tříd na služebně s ukázkami výstroje a výzbroje strážníků a soutěžemi pro děti.

 

Závěrečné hodnocení

Oproti roku 2010 došlo v Bohumíně k nárůstu trestné činnosti a to ze 611 na 740 trestných činů s tím, že se objasněnost trestných činů snížila z 44,86 % na 41,56 %. U jednotlivých druhů trestné činnosti došlo v porovnání s rokem 2010 k nárůstu u krádeží prostých (z 220 na 301). PČR Bohumín řešila celkem 564 majetkových trestných činů. Statistiku trestné činnosti v Bohumíně trvale zatěžuje trestná činnost spáchána na železnici ČD.

V městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín, došlo taktéž k nárůstu trestné činnosti oproti roku 2010, a to ze 138 na 179 trestných činů. Objasněnost v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

 

Výhled tématicky zaměřených akcí MP na rok 2012

  • Únor:  akce na kontrolu osvětlení cyklistů za snížené viditelnosti
  • Březen:  kontrola sběren surovin a jejich okolí v Bohumíně i v Rychvaldě
  • Duben:  kontrola nepřihlášených psů ve městě ve spolupráci s domovníky obytných domů
  • Červen:  dopravní akce na zákazy vjezdu nákl. vozidel (po otevření nového přivaděče) s PČR
  • Červen:  branný závod pro děti vč. ukázek techniky hasičů a 1. pomoci s červeným křížem
  • Červenec:  kontrola využívání cyklostezek – poučení cyklistů
  • Srpen:  kontrola okolí vodních ploch – pytláci, vodní skútry, pláže – pejskaři
  • Září:  akce na neukázněné majitelé psů – extrementy, volný pohyb psů, náhubky
  • Říjen:  kontrola osvětlení a výbavy kol cyklistů za snížené viditelnosti
  • Listopad:  kontrola kouřících komínů ve městě, pálení listí – nová OZV

 

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2011

 

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost tr. činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

2011

3 069

1 973

590 700

740

179

41,56

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

2011

54

85

33

165

7

57

 

 


Publikováno / aktualizováno: 22.10.2015

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8