Statistiky kriminality - rok 2022

Statistiky kriminality - rok 2022

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení hlavní nádraží Ostrava (dřívější oddělení železniční policie a doprovodu vlaků), dálničního oddělení, oddělení hlídkové služby Karviná, speciální pořádkové jednotky Ostrava, ale i jiných služeb, v četnosti několikráte do měsíce.

Z pohledu PČR byl stav vnitřní bezpečnosti za rok 2022 na teritoriu města Bohumín a Rychvald uspokojivý. V roce 2022 dochází k zvýšení nápadu trestné činnosti v porovnání s rokem 2021. Mírný vzestup byl zaznamenán u násilné trestné činnosti a u mravnostní kriminality. V oblasti majetkové trestné činnosti byl rovněž zaznamenán nárůst oproti loňskému roku. Citelnější nárůst byl u krádeží vloupáním a u ostatní majetkové trestné činnosti. Příčinou tohoto fenoménu lze přisuzovat i faktu, skončila pandemie COVID-19, a že z výkonu trestu odnětí svobody byla propuštěna řada odsouzených, kteří opětovně začali páchat tuto trestnou činnost. Celkový nápad trestné činnosti na území města Bohumín a Rychvald měl od roku 2019 klesající tendenci, ovšem loňský rok je opět na vzestupu. Stav objasněnosti v porovnání za poslední uplynulý rok je o 4,54 % nižší

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

Trestné činy

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2022 evidováno 415 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 45,30 %. Ve srovnání s rokem 2021 došlo ke zvýšení evidované trestné činnosti o 98 skutků při současném snížení objasněnosti o 5,54 %.

 

Násilná trestná činnost – 34 skutků (objasněnost 58,82 %)

Byly evidovány:

 • 4 případy loupeže (objasněno 66,67 %)
 • 14 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 71,56 %)
 • 2 případy nebezpečného vyhrožování (objasněno 66,67%)
 • 2 případy nebezpečné pronásledování (objasněno 50%)
 • 1 případ vydírání (objasněno 100 %)
 • 10 případů porušování domovní svobody (objasněno 30 %)
 • 1 případ týrání osoby žijící ve společném obydlí (dosud neobjasněno)

 

Mravnostní trestná činnost – 7 skutků (objasněnost 57,14 %)

V roce 2022 bylo prověřováno 7 případů mravnostní trestné činnosti:

 • 4 případy znásilnění (objasněno 75 %)
 • 2 případy pohlavního zneužití (objasněno 50 %)
 • 1 šíření pornografie (dosud neobjasněno)

 

Majetková trestná činnost – 163 skutků (objasněnost 33,86 %)

V roce 2022 byl meziročně zaznamenán větší nárůst počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 254 skutků, při jejich celkové objasněnosti 33,86 %.

 

Krádeže vloupáním – 113 skutků (objasněnost 25,12 %)

Z celkového evidovaného počtu 113 případů krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno:

 • 3 případy vloupání do obchodů (objasněno 33,33 %)
 • 5 případů vloupání do restaurací a hostinců (objasněno 20 %)
 • 1 případ vloupání do kulturních objektů (objasněno 100%)
 • 3 případy vloupání do bytů (objasněno 66,67 %)
 • 13 případů vloupání do rodinných domů (objasněno 38,46 %)
 • 1 případ vloupání do víkendových chat (objasněno 100%)
 • 2 případy krádež vloupáním a odcizení jednostopých mot. vozidel (doposud neobjasněno)
 • 12 případů vloupání do motorových vozidel (objasněno 8,33%)
 • 3 případy krádeže vloupáním a odcizení součástek motorových vozidel (doposud neobjasněno)
 • 17 případů krádeže vloupáním a odcizení jízdních kol (objasněno 23,53)
 • 53 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 16,98 %)

 

Krádeže prosté – 93 skutků (objasněnost 54,84 %)

Z celkového počtu 93. případů krádeží prostých bylo zjištěno:

 • 4 případy kapesních krádeží (objasněno 75 %)
 • 4 případy krádeží na osobách (dosud neobjasněno)
 • 2 případy krádeží motorových vozidel jednostopých (doposud neobjasněno)
 • 1 případ krádež věci z motorových vozidel (dosud neobjasněno)
 • 2 případy krádež součástek z mot. (dosud neobjasněno)
 • 7 případů krádež jízdních kol (objasněno 28,57%)
 • 29 případů krádeže v obchodech (objasněno 96,55%)
 • 7 případů krádeží v bytech (objasněno 57,14%)
 • 1 případ krádež během jízdy v dopravním prostředku (dosud neobjasněno)
 • 21 případů krádeže v jiných objektech (objasněno 42,86%)
 • 11 případů krádeže ostatní (objasněno 36,36%)

 

Ostatní majetková kriminalita – 48 skutků (objasněnost 20,83 %)

Z ostatní majetkové kriminality bylo prověřováno:

 • 22 případů podvodu (objasněno 13,64 %)
 • 7 případů neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (objasněno 42,86%)
 • 1 případ zpronevěry (objasněno 100%)
 • 18 případů poškození cizí věci (objasněno 16,67 %)

 

Ostatní kriminalita – 48 skutků (objasněnost 70, %)

Bylo prověřovány:

 • 2 případy výtržnictví (objasněno 50%)
 • 6 případů poškození cizí věci – sprejerství (doposud neobjasněno)
 • 1 případ podávání alkoholu dítěti (objasněno 100 %)
 • 6 případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného (objasněno 100 %)
 • 25 případů maření výkonu úředního rozhodnutí (objasněno 92 %)

 

Hospodářská kriminalita – 19 skutků (objasněnost 31,58 %)

V rámci hospodářské kriminality bylo v roce 2022 prověřováno:

 • 3 případy zkrácení daně (objasněno 33,33 %)
 • 1 případ padělání a pozměnění peněz (doposud neobjasněno)
 • 1 případ porušení tajemství dopravovaných zpráv (objasněno 100%)
 • 2 případy podvodu (doposud neobjasněno)
 • 7 případů neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (doposud neobjasněno)
 • 1 případů úvěrového podvodu (objasněno 100 %)
 • 2 případy porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (objasněno 100 %)
 • 1 případ porušení práv k ochranné známce a jiným označením (objasněno 100 %)
 • 1 případ krádeže poštovních zásilek (doposud neobjasněno)

 

Zbývající kriminalita – 52 skutků (objasněnost 73,08 %)

V roce 2022 bylo v trestněprávní rovině prověřováno:

 • 1 případ neposkytnutí pomoci: (objasněno 100%)
 • 5 případů poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení (objasněno 20%)
 • 18 silničních dopravních nehod (objasněno 83,33 %)
 • 8 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (objasněno 100 %)
 • 17 případů zanedbání povinné výživy (objasněno 70,59 %)
 • 1 případ ublížení na zdraví z nedbalosti (objasněno 100 %)

 

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 415. trestných činů evidovaných v roce 2022 jich bylo 360 spácháno na území města Bohumína a 55 na území města Rychvaldu.

Přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejdeli o trestný čin. Přestože se, ve srovnání s trestnými činy, jedná o méně závažná porušení právních zájmu, jedná se o skutky obtěžující, ovlivňující okolí, na které působí negativně.

Vyjma zákonem taxativně stanovených přestupků, o nichž může Policie České republiky rozhodnout příkazem (napomenutím nebo pokutou) na místě, jsou přestupky Policií České republiky oznamovány správním orgánům příslušným k jejich projednání, případně jsou za zákonem stanovených podmínek odkládány, jednáli se o přestupky, u nichž policie provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných k dokazování před správním orgánem.
Následující přehled podává zprávu o přestupcích evidovaných Policií České republiky, nejedná se však o ucelený výčet všech přestupků spáchaných na teritoriu města Bohumína a města Rychvaldu, když další přestupky jsou evidovány jednak strážníky městské policie, ale také i příslušnými správními orgány.

V roce 2022 bylo, příslušníky Policie České republiky, na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1129 přestupků, z nichž jich 616 bylo vyřízeno příkazem a 474 přestupků oznámeno příslušným správním orgánům.

Výraznější podíl ve struktuře zjištěných přestupků mají přestupky v dopravě (471) přestupků), spočívající v porušení norem ve věci bezpečnosti silničního provozu a proti silničnímu hospodářství; ať již zjištěné v rámci šetřených dopravních nehod či dohledu policistů nad silničním provozem. Co do počtu zjištěných přestupků jsou přestupky v dopravě následovány přestupky proti majetku (394 přestupků). Zde je zřejmý nárůst oproti loňskému roku o 145 skutků, což může být způsobeno i úpravou trestního zákoníku, § 137 a 138 což je posun hranice škody nikoliv nepatrné. Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití jsou na téměř srovnatelné úrovni s předešlými léty, aktuálně (220 přestupků).

Z výše uvedeného výčtu přestupků bylo na území města Bohumína prověřováno 894 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 582 přestupků vyřízeno příkazem na místě a 416 podezření z přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu pak bylo zjištěno 235 případů podezření ze spáchání přestupku, přičemž 34 jich bylo vyřízeno příkazem na místě a dalších 58 z nich bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Stav veřejného pořádku
V roce 2022, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním voleb do zastupitelstev obcí ČR a ochraně tzv. měkkých cílů, v souvislosti s vyhlášeným I. stupněm ohrožení terorismem.

V roce 2022 bylo policisty provedeno 13 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené.

Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 145 osob; 36 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 51 hledaných či pohřešovaných osob; 17 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 105 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2022 bylo prověřováno 21 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ve dvou případech došlo k vykázání násilné osoby ze společného domu (bytu).

 

Bezpečnost silničního provozu

Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno celkem 63 účastníků silničního provozu, vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; 5 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a v 58. případech bylo v jednání řidiče oznámeno správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku. V případě 8. řidičů bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motorových vozidel zakázána.

 

Preventivní činnost

Vedle úkonů spojených s trestním řízením a zjištěnými přestupky realizují příslušníci Policie České republiky i projekty, zaměřené na prevenci protiprávních jednání, zaměřené zejména na nejohroženější skupiny obyvatel, děti a seniory.

V roce 2022 byly realizováno celkově 16 besed na ZŠ, při které bylo celkově osloveno 379 žáků ZŠ. Jako hlavní tématika byla prezentována BESIP a činnost PČR. Celkově bylo policisty ČR odpracováno 24 hod.

Dále byly na základě vyhodnocení bezpečnostní situace rovněž uskutečněny preventivní akce v souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“, „Začátek a konec letních prázdnin“, „Svítání a soumrak“, „Dušičky – podzimní prázdniny“, při kterých bylo osloveno celkově 216 účastníků silničního provozu.

V rámci prevence a informovanosti občanů se Policie České republiky spolupodílí na obsahu webového portálu „Bezpečný Bohumín“.

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou.

Nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti na teritoriu obvodního oddělení má i dlouholetá spolupráce příslušníků Policie České republiky se strážníky Městské policie Bohumín, i orgány samosprávy města Bohumín i Rychvald. Ke konci roku 2022 došlo k obměně všech příslušníků ve vedení OOP ČR Bohumín, a tito policisté navázali na zmiňovanou tradici s cílem udržovat a rozvíjet vzniklé vztahy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení obou policií, za účasti starostů měst, přispívají k efektivnímu řešení a zajištění veřejného pořádku ve městě. Významným faktorem v oblasti zajištění bezpečnosti na území města Bohumína je provoz a rozvoj městského kamerového systému.


DokumentyPublikováno / aktualizováno: 7.2.2023

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8