Statistiky kriminality - rok 2021

Statistiky kriminality - rok 2021

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení hlavní nádraží Ostrava (dřívější oddělení železniční policie a doprovodu vlaků), dálničního oddělení, oddělení hlídkové služby

Karviná, speciální pořádkové jednotky Ostrava, ale i jiných služeb. Několikráte do měsíce. Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2021 evidováno 317 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 49,84 %. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 97 skutků při současném snížení objasněnosti o 8,61 %.

Násilná trestná činnost – 25 skutků (objasněnost 52,00 %)

Byly evidovány 4 případů loupeže (objasněno 100 %); 9 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 55,56 %), 2 případy nebezpečného vyhrožování (dosud neobjasněno), 2 případy vydírání (objasněno 100 %), 7 případů porušování domovní svobody (objasněno 28,57 %), 1 případ týrání osoby žijící ve společném obydlí (dosud neobjasněno).

Mravnostní trestná činnost – 2 skutky (objasněnost 50,00 %)

V roce 2021 byly prověřovány 2 případů mravnostní trestné činnosti: 1 případ pohlavního zneužití (objasněno 100 %) a 1 znásilnění (dosud neobjasněno).

Majetková trestná činnost – 163 skutků (objasněnost 34,36 %)

V roce 2021 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 163 skutků, při jejich celkové objasněnosti 34,36 %.

Krádeže vloupáním – 78 skutků (objasněnost 32,05 %)

Z celkového počtu 78. případů krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 1 případ vloupání do obchodů (objasněno 100 %); 2 případy vloupání do restaurací a hostinců (objasněno 50 %), 1 případ vloupání do kiosků (dosud neobjasněno), 4 případy vloupání do
bytů (objasněno 50 %), 9 případů vloupání do rodinných domů (objasněno 44,44 %), 36 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 33,33 %).

Krádeže prosté – 50 skutků (objasněnost 40,38 %)

Z 50. případů krádeží prostých bylo zjištěno: 3 případy kapesních krádeží (objasněno 33,33 %); 7 případy krádeží na osobách (objasněno 14,29 %), 2 případy krádeží v bytech (objasněno 50 %), 13 krádeží prostých v jiných objektech (objasněno 53,85 %) a 5 případů ostatních krádeží prostých (dosud neobjasněno).

Ostatní majetková kriminalita – 33 skutků (objasněnost 30,30 %)

Z ostatní majetkové kriminality bylo prověřováno: 15 případů podvodu (objasněno 20,00 %); 9 případů poškození cizí věci (objasněno 22,22 %).

Ostatní kriminalita – 54 skutků (objasněnost 77,78 %)

Bylo prověřování 10 případů poškození cizí věci – sprejerství (objasněno 40 %), 1 případ podávání alkoholu dítěti (objasněno 100 %), 5 případů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného (objasněno 40 %), 36 případů maření výkonu úředního rozhodnutí (objasněno 91,97 %).

Hospodářská kriminalita – 18 skutků (objasněnost 22,22 %)

V rámci hospodářské kriminality bylo v roce 2021 prověřováno: 4 případy zkrácení daně (objasněno 25 %), 1 případ zpronevěry (dosud neobjasněno), 2 případy podvodu (dosud neobjasněno), 6 případů neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (dosud neobjasněno), 5 případů úvěrového podvodu (objasněno 60 %).

Zbývající kriminalita – 51 skutků (objasněnost 82,35 %)

V roce 2021 bylo v trestněprávní rovině prověřováno 12 silničních dopravních nehod (objasněno 83,33 %); 2 případ ublížení na zdraví z nedbalosti (objasněno 100 %) 15 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (objasněno 100 %), 20 případů zanedbání povinné výživy (objasněno 75 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 317. trestných činů evidovaných v roce 2021 jich bylo 257 spácháno na území města Bohumína a 60 na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Přestože se, ve srovnání s trestnými činy, jedná o méně závažná porušení právních zájmu, jedná se o skutky obtěžující, ovlivňující okolí, na které působí negativně.

Vyjma zákonem taxativně stanovených přestupků, o nichž může Policie České republiky rozhodnout příkazem (napomenutím nebo pokutou) na místě, jsou přestupky Policií České republiky oznamovány správním orgánům příslušným k jejich projednání, případně jsou za zákonem stanovených podmínek odkládány, jedná-li se o přestupky, u nichž policie provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných k dokazování před správním orgánem.

Následující přehled podává zprávu o přestupcích evidovaných Policií České republiky, nejedná se však o ucelený výčet všech přestupků spáchaných na teritoriu města Bohumína a města Rychvaldu, když další přestupky jsou evidovány jednak strážníky městské policie, ale také i příslušnými správními orgány.

V roce 2021 bylo, příslušníky Policie České republiky, na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1604 přestupků, z nichž jich 845 bylo vyřízeno příkazem a 521 přestupků oznámeno příslušným správním orgánům.

Výrazný podíl ve struktuře zjištěných přestupků mají přestupky v dopravě (916 přestupků), spočívající v porušení norem ve věci bezpečnosti silničního provozu a proti silničnímu hospodářství; ať již zjištěné v rámci šetřených dopravních nehod či dohledu policistů nad silničním provozem. Co do počtu zjištěných přestupků jsou přestupky v dopravě následovány přestupky proti majetku (265 přestupků) a také přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (212 přestupků), 213 přestupků bylo spácháno porušením opatření k zamezení dalšího šíření nemoci Covid-19.

Z výše uvedeného výčtu přestupků bylo na území města Bohumína prověřováno 1314 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 675 přestupků vyřízeno příkazem na místě a 419 podezření z přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu pak bylo zjištěno 290 případů podezření ze spáchání přestupku, přičemž 155 jich bylo vyřízeno příkazem na místě a dalších 102 z nich bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2021, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a ochraně tzv. měkkých cílů, v souvislosti s vyhlášeným I. stupněm ohrožení terorismem.

V roce 2021 bylo policisty provedeno 8 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 133 osob; 39 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 58 hledaných či pohřešovaných osob; 19 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 91 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2021 bylo prověřováno 26 incidentů se znaky domácího násilí, kdy ani v jednom případě nedošlo k vykázání násilné osoby ze společného domu (bytu).

 

Bezpečnost silničního provozu

Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno celkem 75 účastníků silničního provozu, vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; 17 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem  návykové látky a v 58. případech bylo v jednání řidiče oznámeno správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku. V případě 35. řidičů bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motorových vozidel zakázána.

 

Preventivní činnost

Vedle úkonů spojených s trestním řízením a zjištěnými přestupky realizují příslušníci Policie České republiky i projekty, zaměřené na prevenci protiprávních jednání, zaměřené zejména na nejohroženější skupiny obyvatel, děti a seniory. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace byly rovněž uskutečněny preventivní akce v souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu (projekt Zebra se za tebe nerozhlédne), v nákupních centrech preventivní akce „Kdo s koho“ apod. V rámci prevence a informovanosti občanů se Policie České republiky spolupodílí na obsahu webového portálu „Bezpečný Bohumín“.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou i přes skutečnost, že v roce 2021 došlo k jejímu výraznému ovlivnění opatřeními přijatými k zamezení dalšího šíření nemoci Covid-19. Nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti na teritoriu obvodního oddělení má i dlouholetá spolupráce příslušníků Policie České republiky se strážníky Městské policie Bohumín, i orgány samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení obou policií, za účasti starosty města, přispívají k efektivnímu řešení a zajištění veřejného pořádku ve městě. Významným faktorem v oblasti zajištění bezpečnosti na území města Bohumína je provoz a rozvoj městského kamerového systému.


Dokumenty


Statistiky kriminality - rok 2021

Statistiky kriminality - rok 2021

Statistiky kriminality - rok 2021

Statistiky kriminality - rok 2021


Publikováno / aktualizováno: 23.2.2022

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8