Statistiky kriminality - rok 2020

Statistiky kriminality - rok 2020

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti. Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení hlavní nádraží Ostrava (dřívější oddělení železniční policie a doprovodu vlaků), dálničního oddělení, ale i jiných služeb. V roce 2020 došlo, v souvislosti s opatřeními k zamezení šíření nemoci Covid-19, k omezení činnosti česko-polské hlídky na území města. Několikráte do měsíce zde také svou službu vykonávají policisté oddělení hlídkové služby Karviná a policisté Speciální pořádkové jednotky Ostrava.

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2020

Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2020 zjištěno celkem 4425 trestných činů, při celkové objasněnosti 53,69 %. Ve srovnání s rokem 2019 zde došlo ke snížení evidované trestné činnosti o 318 skutků.

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2020 evidováno 414 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 58,45 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 51 skutků při současném zvýšení objasněnosti o 4,9 %.

Násilná trestná činnost – 43 skutků (objasněnost 81,40 %)

Byl evidován 1 případ vraždy (objasněno 100 %), 5 případů loupeže (objasněno 60 %); 1 případ násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %); 11 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 81,82 %); 3 případy nebezpečného vyhrožování (objasněno 100%); 1 případ nebezpečného pronásledování (objasněno 100 %), 9 případů vydírání (objasněno 77,78 %), 11 případů porušování domovní svobody (objasněno 81,82 %), 1 případ týrání osoby žijící ve společném obydlí (objasněno 100 %).

Mravnostní trestná činnost – 9 skutků (objasněnost 66,67 %)

V roce 2020 bylo prověřováno 9 případů mravnostní trestné činnosti: 4 případy pohlavního zneužívání (objasněno 75 %), 1 případ úmyslného ublížení na zdraví nakažlivou lidskou nemocí (dosud neobjasněno), 4 případy ostatní mravnostní trestné činy (objasněno 75 %).

Majetková trestná činnost – 192 skutků (objasněnost 36,98 %)

V roce 2020 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 192 skutků, při jejich celkové objasněnosti 36,98 %.

Krádeže vloupáním – 55 skutků (objasněnost 23,64 %)

Z celkového počtu 55. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 6 případů vloupání do obchodů (objasněno 50 %); 1 případ vloupání do restaurací a hostinců (objasněno 100 %), 1 případ vloupání do škol (dosud neobjasněno), 2 případy vloupání do bytů (dosud
neobjasněno), 1 případ vloupání do víkendových chat (dosud neobjasněno), 9 případů vloupání do rodinných domů (dosud neobjasněno), 35 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 25,71 %).

Krádeže prosté – 111 skutků (objasněnost 47,75 %)

Ze 111. případů krádeží prostých bylo zjištěno: 2 případů kapesních krádeží (objasněno 50 %); 4 případy krádeží na osobách (objasněno 25 %), 6 případů krádeží dvoustopých motorových vozidel (objasněno 16,67 %), 18 případů krádeží věci z aut (objasněno 11,11 %), 8 případů krádeží součástek motorových vozidel (dosud neobjasněno), 16 případů krádeží jízdních kol (objasněno 18,75 %), 5 případů krádeží v bytech (objasněno 20 %), 46 krádeží prostých v jiných objektech (objasněno 93,48 %) a 6 případů ostatních krádeží prostých (objasněno 16,67 %).

Ostatní majetková kriminalita – 26 skutků (objasněnost 19,23 %)

Z ostatní majetkové kriminality bylo prověřováno: 5 případů podvodu (objasněno 42,86 %); 1 případ zpronevěry (objasněno 100 %); 2 případy zatajení věci (dosud objasněno), 16 případů poškození cizí věci (objasněno 6,67 %).

Ostatní kriminalita – 73 skutků (objasněnost 76,71 %)

Bylo prověřování 7 případů výtržnictví (objasněno 100 %), 8 případů poškození cizí věci – sprejerství (dosud neobjasněno), 4 případy ohrožování výchovy dítěte (objasněno 75 %), 1 případ podávání alkoholu dítěti (dosud neobjasněno), 6 případů nedovolené výroby a
jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy pro jiného (objasněno 83,33 %), 1 případ přechování omamné a psychotropní látky a jedu pro sebe (dosud neobjasněno); 1 případ nedovoleného pěstování rostlin obsahující omamnou nebo
psychotropní látku (dosud neobjasněno), 1 případ poškození cizí věci a obecné ohrožení – požáry (dosud neobjasněno), 1 případ nedovoleného ozbrojování (objasněno 100 %) a 43 případů maření výkonu úředního rozhodnutí (objasněno 93,02 %).

Hospodářská kriminalita – 33 skutků (objasněnost 60,61 %)

V rámci hospodářské kriminality bylo v roce 2020 prověřováno: 9 případů padělání a pozměnění peněz (objasněno 77,78 %), 1 případ padělání a pozměnění veřejné listiny (objasněno 100 %), 1 případ porušení tajemství dopravovaných zpráv (dosud neobjasněno), 2 případy porušení předpisů o nálepkách k označení zboží (objasněno 100 %), 7 případů opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (objasněno 57,14 %), 5 případů neoprávněného přístupu a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (dosud neobjasněno), 6 případů pojistného podvodu (objasněno 100 %), 1 případ úvěrového podvodu (dosud neobjasněno) a 1 případ neodvedení daně, pojistného na sociálním zabezpečení a podobné povinné platby (dosud neobjasněno).

Zbývající kriminalita – 62 skutků (objasněnost 87,10 %)

V roce 2020 bylo v trestněprávní rovině prověřováno 18 silničních dopravních nehod (objasněno 83,33 %); 24 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (objasněno 95,83 %), 20 případů zanedbání povinné výživy (objasněno 80 %).

 

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 414. trestných činů evidovaných v roce 2020 jich bylo 339 spácháno na
území města Bohumína a 75 na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Přestože se, ve srovnání s trestnými činy, jedná o méně závažná porušení právních zájmu, jedná se
o skutky obtěžující, ovlivňující okolí, na které působí negativně. Vyjma zákonem taxativně stanovených přestupků, o nichž může Policie České republiky rozhodnout příkazem (napomenutím nebo pokutou) na místě, jsou přestupky Policií České republiky oznamovány správním orgánům příslušným k jejich projednání, případně jsou za zákonem stanovených podmínek odkládány, jedná-li se o přestupky, u nichž policie provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných k dokazování před správním orgánem.

Následující přehled podává zprávu o přestupcích evidovaných Policií České republiky, nejedná se však o ucelený výčet všech přestupků spáchaných na teritoriu města Bohumína a města Rychvaldu, když další přestupky jsou evidovány jednak strážníky městské policie,
ale také i příslušnými správními orgány.

V roce 2020 bylo, příslušníky Policie České republiky, na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1654 přestupků, z nichž jich 928 bylo vyřízeno příkazem a 513 přestupků oznámeno příslušným správním orgánům. Výrazný podíl ve struktuře zjištěných přestupků mají přestupky v dopravě (1047 přestupků), spočívající v porušení norem ve věci bezpečnosti silničního provozu a proti silničnímu hospodářství; ať již zjištěné v rámci šetřených dopravních nehod či dohledu policistů nad silničním provozem. Co do počtu zjištěných přestupků jsou přestupky v dopravě následovány přestupky proti majetku (245 přestupků) a také přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (240 přestupků), 92 přestupků bylo spácháno porušením opatření k zamezení dalšího šíření nemoci Covid-19.

Z výše uvedeného výčtu přestupků bylo na území města Bohumína prověřováno 1385 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 791 přestupků vyřízeno příkazem na místě a 412 podezření z přestupku oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu pak bylo zjištěno 269 případů podezření ze spáchání přestupku, přičemž 137 jich bylo vyřízeno příkazem na místě a dalších 101 z nich bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2020, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním voleb do zastupitelstev krajů a ochraně tzv. měkkých cílů, v souvislosti s vyhlášeným I. stupněm ohrožení terorismem.

V roce 2020 bylo policisty provedeno 17 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 159 osob; 37 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 73 hledaných či pohřešovaných osob; 16 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 102 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2020 bylo prověřováno 34 incidentů se znaky domácího násilí, kdy byla ze společného domu (bytu) a jeho okolí, na dobu deseti dnů, vykázána 1 osoby. Bezpečnost silničního provozu Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno cekem 89 účastníků silničního provozu, vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek; 23 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky a v 66. případech bylo v jednání řidiče oznámeno správnímu orgánu příslušnému k projednání přestupku. V případě 31. řidičů bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motorových vozidel zakázána.

 

Preventivní činnost

Vedle úkonů spojených s trestním řízením a zjištěnými přestupky realizují příslušníci Policie České republiky i projekty, zaměřené na prevenci protiprávních jednání, zaměřené zejména na nejohroženější skupiny obyvatel, děti a seniory. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace byly rovněž uskutečněny preventivní akce v souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu (projekt Zebra se za tebe nerozhlédne), v nákupních centrech preventivní akce „Kdo s koho“ apod. V rámci prevence a informovanosti občanů se Policie České republiky spolupodílí na obsahu webového portálu „Bezpečný Bohumín“. V roce 2020 byla Policií České republiky spuštěna internetová služba „Mapa kriminality“.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou i přes skutečnost, že v roce 2020 došlo k jejímu výraznému ovlivnění opatřeními přijatými k zamezení dalšího šíření nemoci Covid-19.

Nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti na teritoriu obvodního oddělení má i dlouholetá spolupráce příslušníků Policie České republiky se strážníky Městské policie Bohumín, i orgány samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení obou policií, za účasti starosty města, přispívají k efektivnímu řešení a zajištění veřejného pořádku ve městě. Významným faktorem v oblasti zajištění bezpečnosti na území města Bohumína je provoz a rozvoj městského kamerového systému.


DokumentyPublikováno / aktualizováno: 28.2.2021

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8