Statistiky kriminality - rok 2017

Statistiky kriminality - rok 2017

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný po-řádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situ-aci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní odpověd-ností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, dálničního oddělení, ale i jiných služeb. Na území města Bohumína pak nejméně jedenkrát měsíčně působí společná česko-polská hlídka.

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se ve-dle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních úze-mích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2017 evidováno 408 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 60,54 %. Ve srovnání s rokem 2016 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 72 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 1,37 %.

Násilná trestná činnost – 44 skutků (objasněnost 72,73 %)

Bylo evidováno 7 případů loupeže (objasněno 100 %); 3 případy násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %); 20 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 65 %); 1 případ nebezpečného vyhrožování (objasněno 100 %); 4 případy vydírání (objasněno 75 %), 1 pří-pad týrání osoby žijící ve společné domácnosti (objasněno 100 %) a 3 případy porušování domovní svobody (objasněno 66,67 %).

Mravnostní trestná činnost – 23 skutků (objasněnost 100 %)

V roce 2017 bylo prověřováno 23 případů mravnostní trestné činnosti: 5 případů znásilnění (objasněno 100 %); 1 případ sexuálního nátlaku (objasněno 100 %), 6 případů pohlavního zneužívání (objasněno 100 %) a 11 případů ostatní mravnostní trestné činnosti (objasněno 100 %).

Majetková trestná činnost – 185 skutků (objasněnost 35,68 %)

V roce 2017 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 185 skutků, při jejich celkové objasněnosti 35,68 %.

Krádeže vloupáním – 59 skutků (objasněnost 15,25 %)

Z celkového počtu 59. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 8 případů vloupání do obchodů (dosud neobjasněno); 2 případy vloupání do restaurací (dosud neobjasněno), 2 případ vloupání do kiosku (objasněno 50 %), 2 případy vloupání do školy (dosud neobjas-něno); 4 případů vloupání do bytu (objasněno 25 %), 7 případů vloupání do rodinných domů (objasněno 28,57 %) a 34 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 15,15 %).

Krádeže prosté – 91 skutků (objasněnost 46,15 %)

Z 91. případů krádeží prostých bylo evidováno: 7 případů kapesních krádeží (objasněno 42,86 %); 3 případy krádeží na osobách (objasněno 100 %) 5 případů krádeží motorových vozidel (objasněno 20 %); 19 případů krádeží věcí z aut (objasněno 10,53 %); 2 případy krádeží součástek motorových vozidel (dosud neobjasněno), 7 případů krádeží jízdních kol (objasněno 71,73 %); 6 případů krádeží v bytech (objasněno 50 %); 37 krádeží v jiných objektech (objasněno 64,86 %) a 5 případů ostatních krádeží (objasněno 20 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 408. trestných činů evidovaných v roce 2017 jich bylo 353 spácháno na území města Bohumína a 55 na území města Rychvaldu. Ve srovnání s rokem 2016 tak došlo k poklesu zjištěné trestné činnosti o 61 skutků na území města Bohumína a o 11 skutků na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

V roce 2017 bylo na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 2247 přestupků, z nichž jich bylo 1446 vyřízeno uložením pokuty a 557 přestupků bylo oznámeno příslušným správ-ním orgánům.

Na území města Bohumína bylo prověřováno 1858 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 1201 přestupků vyřízeno uložením pokuty a 453 podezření z pře-stupku bylo oznámeno příslušným správním orgánům.

Na území města Rychvaldu bylo zjištěno 389 případů podezření ze spáchání přestupku, z nichž bylo 245 vyřízeno uložením pokuty a 104 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2017, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalo-vých fanoušků po železnici, konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

V roce 2017 bylo policisty provedeno 28 služebních zákroků s použitím donucovacích pro-středků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené.

Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 177 osob; 47 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 63 hledaných či pohřešovaných osob; 26 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 152 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2017 bylo prověřováno 34 incidentů se znaky domácího násilí (21x Bohumín a 13x Rychvald), kdy ani v jednom případě nedošlo k vykázání násilné osoby.

 

Bezpečnost silničního provozu

Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno cekem 109 řidičů (83x Bohumín a 26x Rychvald), vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Z toho 22 skutků (12x Bohumín a 10x Rychvald) bylo kvalifiko-váno jako trestný čin a v 87 případech (71x Bohumín a 16x Rychvald) bylo v jednání řidiče spatřováno podezření z přestupku. V případě 21. řidičů (14x Bohumín a 7x Rychvald) bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motoro-vých vozidel zakázána.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou. V roce 2017 došlo, při obdobných personálních, ma-teriálových i legislativních podmínkách, k výraznému meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti, při současném zvýšení její objasněnosti.


DokumentyPublikováno / aktualizováno: 28.2.2018

zpět

Copyright © 2016 - 2024 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8