Statistiky kriminality - rok 2019

Statistiky kriminality - rok 2019

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní
odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, dálničního oddělení, ale i jiných služeb. Na území města Bohumína pak nejméně jedenkrát měsíčně působí společná česko-polská hlídka. Několikráte do měsíce zde také svou službu vykonávají policisté oddělení hlídkové
služby Karviná a policisté Speciální pořádkové jednotky Ostrava.

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2019

Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2019 zjištěno celkem 4733 trestných činů, při celkové objasněnosti 53,03 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení evidované trestné činnosti o 119 skutků.

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2019 evidováno 465 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 53,55 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu evidované trestné činnosti o 98 skutků.

Násilná trestná činnost – 44 skutků (objasněnost 59,09 %)

Bylo evidováno 8 případů loupeže (objasněno 75 %); 1 případ násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %); 22 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 63,64 %); 1 případ násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (objasněno 100 %); 1 případ nebezpečného vyhrožování (objasněno 100%); 3 případy vydírání (dosud neobjasněno); 6 případů porušování domovní svobody (objasněno 50 %); 1 případ týrání svěřené osoby (dosud neobjasněno); 1 případ týrání osoby ve společném obydlí (dosud neobjasněno).

Mravnostní trestná činnost – 6 skutků (objasněnost 50 %)

V roce 2019 bylo prověřováno 6 případů mravnostní trestné činnosti: 4 případy pohlavního zneužívání (objasněno 25 %) a 2 případy ostatní mravnostní trestné činnosti (objasněno 100 %).

Majetková trestná činnost – 230 skutků (objasněnost 30,87 %)

V roce 2019 byl meziročně zaznamenán nárůst počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 230 skutků, při jejich celkové objasněnosti 30,87 %.

Krádeže vloupáním – 56 skutků (objasněnost 21,43 %)

Z celkového počtu 56. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 8 případů vloupání do obchodů (objasněno 50 %); 1 případ vloupání do výkladní skříně (dosud neobjasněno); 3 případy vloupání do restaurací (objasněno 100 %); 1 případ vloupání do kiosku (dosud neobjasněno), 1 případ vloupání do kulturního objektu (dosud neobjasněno), 4 případy vloupání do bytů (objasněno 25 %), 1 případ vloupání do víkendových chat (objasněno 100 %), 9 případů vloupání do rodinných domků (dosud neobjasněno), 28 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 10,71 %).

Krádeže prosté – 142 skutků (objasněnost 38,73 %)

Největší meziroční nárůst trestné činnosti, o 73 skutků, byl zaznamenán u tzv. krádeží prostých. Ze 142. případů krádeží prostých bylo zjištěno: 12 případů kapesních krádeží (objasněno 41,67 %); 10 případů jiných krádeží na osobách (objasněno 20%); 1 případ krádeže mezi zaměstnanci na pracovišti (dosud neobjasněno); 8 případů krádeží motorových vozidel dvoustopých (objasněno 25 %); 2 případy krádeže motorových vozidel jednostopých (objasněno 50 %), 35 případů krádeží věcí z aut (objasněno 14,29 %), 7 případů krádeží součástek motorových vozidel (dosud neobjasněno); 21 případů krádeží jízdních kol (objasněno 33,33 %); 8 případů krádeží v bytech (objasněno 75 %), 32 krádeží v jiných objektech (objasněno 78,13 %) a 6 případů ostatních krádeží (objasněno 33,33 %).

Ostatní majetková kriminalita – 32 skutků (objasněnost 12,5 %)

Z ostatní majetkové kriminality bylo prověřováno: 11 případů podvodu (objasněno 9,09 %); 1 případ zpronevěry (dosud neobjasněno); 5 případů zatajení věci (objasněno 40 %); 15 případů poškození cizí věci (objasněno 6,67 %).

Ostatní kriminalita – 78 skutků (objasněnost 80,77 %)

Bylo prověřování 7 případů výtržnictví (objasněno 85,71 %), 1 případ výtržnictví na sportovních a veřejných akcích (objasněno 100 %); 6 případů sprejerství (objasněno 16,67 %); 5 případů ohrožování výchovy dítěte (objasněno 100 %); 1 případ podávání alkoholu dítěti (objasněno 100 %); 15 případů nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů pro jiného (objasněno 86,67 %); 2 případy nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů pro sebe (objasněno 100 %); 1 případ nedovolené výroby a držení psychotropních látek a jedů pro výrobu (objasněno 100 %); 1 případ nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou látku (dosud neobjasněno); 2 požáry (dosud neobjasněno); 1 případ nedovoleného ozbrojování (objasněno 100 %); 34 případů maření výkonu úředního rozhodnutí (objasněno

Hospodářská kriminalita – 36 skutků (objasněnost 66,67 %)

V rámci hospodářské kriminality bylo v roce 2019 prověřováno: 5 případů podvodů v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (objasněno 100 %); 1 případ padělání a pozměnění peněz (dosud neobjasněno); 2 případy zkrácení daně (objasněno 100 %); 2 případy padělání a pozměnění veřejné listiny (objasněno 100 %); 1 případ vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (dosud neobjasněno); 4 případy podvodu (objasněno 75 %); 1 případ neoprávněného provozování hazardní hry (dosud neobjasněno); 10 případů opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (objasněno 60 %); 1 případ úmyslného ohrožení životního prostřední (objasněno 100 %); 2 případy porušení práv k ochranné známce (objasněno 100 %); 1 případ legalizace výnosů z trestné činnosti (objasněno 100 %); 5 případů poškození a zneužití záznamu na nosiči informací (objasněno 40 %); 1 případ pojistného podvodu (dosud neobjasněno).

Zbývající kriminalita – 71 skutků (objasněnost 87,32 %)

V roce 2019 bylo v trestněprávní rovině prověřováno 16 silničních dopravních nehod (objasněno 87,50 %); 1 případ ublížení na zdraví z nedbalosti – pracovní úraz (dosud neobjasněno); 1 případ ublížení na zdraví z nedbalosti – ostatní (dosud neobjasněno); 22 případů ohrožení pod vlivem návykové látky, opilství (objasněno 100 %); 31 případů zanedbání povinné výživy (objasněno 83,87 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 465. trestných činů evidovaných v roce 2019 jich bylo 386 spácháno na
území města Bohumína a 79 na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Přestože se, ve srovnání s trestnými činy, jedná o méně závažná porušení právních zájmu, jedná se o skutky obtěžující, ovlivňující okolí, na které působí negativně.

Vyjma zákonem taxativně stanovených přestupků, o nichž může Policie České republiky rozhodnout příkazem (napomenutím nebo pokutou) na místě, jsou přestupky Policií České republiky oznamovány správním orgánům příslušným k jejich projednání, případně jsou za zákonem stanovených podmínek odkládány, jedná-li se o přestupky, u nichž policie provádí nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé ze spáchání přestupku a k zajištění důkazních prostředků nezbytných k dokazování před správním orgánem.

Následující přehled podává zprávu o přestupcích evidovaných Policií České republiky, nejedná se však o ucelený výčet všech přestupků spáchaných na teritoriu města Bohumína a města Rychvaldu, když další přestupky jsou evidovány jednak strážníky městské policie, ale také i příslušnými správními orgány.

V roce 2019 bylo, příslušníky Policie České republiky, na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1773 přestupků, z nichž jich bylo 1041 vyřízeno příkazem a 450 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům.

Výrazný podíl ve struktuře zjištěných přestupků mají přestupky v dopravě (1142 přestupků), spočívající v porušení norem ve věci bezpečnosti silničního provozu a proti silničnímu hospodářství; ať již zjištěné v rámci šetřených dopravních nehod či dohledu policistů nad
silničním provozem. Co do počtu zjištěných přestupků jsou přestupky v dopravě následovány přestupky proti majetku (322 přestupků) a také přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití (234 přestupků).

Z výše uvedeného výčtu přestupků bylo na území města Bohumína prověřováno 1463 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 839 přestupků vyřízeno příkazem na místě a 366 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu pak bylo zjištěno 310 případů podezření ze spáchání přestupku, přičemž 202 jich bylo vyřízeno příkazem na místě a dalších 84 z nich bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2019, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním voleb do Evropského parlamentu a ochraně tzv. měkkých cílů, v souvislosti s vyhlášeným I. stupněm ohrožení terorismem.

V roce 2019 bylo policisty provedeno 21 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků a 1 případ použití zbraně v souvislosti se zadržením dopravního prostředku, použití bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené.

Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 176 osob; 33 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 91 hledaných či pohřešovaných osob; 13 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 123 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2019 bylo prověřováno 39 incidentů se znaky domácího násilí, kdy byly ze společného domu (bytu) a jeho okolí, na dobu deseti dnů, vykázány 3 osoby.

 

Preventivní činnost

Vedle úkonů spojených s trestním řízením a zjištěnými přestupky realizují příslušníci Policie České republiky i projekty, zaměřené na prevenci protiprávních jednání, zaměřené zejména na nejohroženější skupiny obyvatel, děti a seniory. Na základě vyhodnocení bezpečnostní situace byly rovněž uskutečněny preventivní akce v souvislosti s bezpečností a plynulostí silničního provozu (projekt Zebra se za tebe nerozhlédne), v nákupních centrech preventivní akce „Kdo s koho“ apod. V rámci prevence a informovanosti občanů se Policie České republiky spolupodílí na obsahu webového portálu „Bezpečný Bohumín“.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou.

Nezastupitelnou roli v oblasti bezpečnosti na teritoriu obvodního oddělení má i dlouholetá spolupráce příslušníků Policie České republiky se strážníky Městské policie Bohumín, i orgány samosprávy. Pravidelné součinnostní schůzky vedení obou policií, za účasti starosty města, přispívají k efektivnímu řešení a zajištění veřejného pořádku ve městě. Významným faktorem v oblasti zajištění bezpečnosti na území města Bohumína je provoz a rozvoj městského kamerového systému.


Dokumenty


Statistiky kriminality - rok 2019

Statistiky kriminality - rok 2019

Statistiky kriminality - rok 2019

Statistiky kriminality - rok 2019


Publikováno / aktualizováno: 28.2.2020

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8