Statistiky kriminality - rok 2018

Statistiky kriminality - rok 2018

Úvod

Úkolem Policie České republiky je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly trestního řízení, jakož i úkoly na úseku vnitřní bezpečnosti.

Služební obvod bohumínského obvodního oddělení, je tvořen katastrálními územími města Bohumína a města Rychvaldu, který je s přihlédnutím k počtu obyvatelů, bezpečnostní situaci a početním stavům policistů rozdělen do pěti okrsků, se stanovenou územní
odpovědností nejméně jednoho policisty okrskáře.

Vlastní úkoly policie na území města Bohumína a města Rychvaldu plní zejména policisté obvodního oddělení Bohumín, ve spolupráci s policisty dopravního inspektorátu, 2. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování. Svou činnost zde však vykonávají i policisté zařazeni u oddělení železniční policie a doprovodu vlaků, dálničního oddělení, ale i jiných služeb. Na území města Bohumína pak nejméně jedenkrát měsíčně působí společná česko-polská hlídka. Několikráte do měsíce zde také svou službu vykonávají policisté oddělení hlídkové
služby Karviná a policisté Speciální pořádkové jednotky Ostrava.

Na zajišťování bezpečnosti a zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku se vedle příslušníků Policie České republiky spolupodílí i obě města, zejména činností Městské Policie Bohumín, působící, na základě veřejnoprávní smlouvy, i na území města Rychvaldu. Samotné formy spolupráce, stejně jako úkoly jednotlivých měst, ale i policie, jsou smluvně upraveny sjednanými koordinačními dohodami.

 

Trestné činy

Úvodní přehled o zjištěné trestné činnosti za rok 2018

Na teritoriu územního odboru Karviná bylo v roce 2018 zjištěno celkem 4852 trestných činů, při celkové objasněnosti 54,51 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke snížení evidované trestné činnosti o 476 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 1,26 %.

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2018 evidováno 367 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 64,58 %. Ve srovnání s rokem 2017 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 41 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 4,04 %.

Násilná trestná činnost – 42 skutků (objasněnost 73,81 %)

Bylo evidováno 5 případů loupeže (objasněno 40 %); 1 případ násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %); 19 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 94,74 %); 1 případ nebezpečného vyhrožování (objasněno 100 %); 6 případů vydírání (objasněno 50 %), 7 případů porušování domovní svobody (objasněno 85,71 %), 2 případy týrání svěřené osoby (dosud neobjasněno) a 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti (objasněno 100 %)

Mravnostní trestná činnost – 14 skutků (objasněnost 64,29 %)

V roce 2018 bylo prověřováno 14 případů mravnostní trestné činnosti: 2 případy znásilnění (objasněno 100 %); 1 případ sexuálního nátlaku (objasněno 100 %), 7 případů pohlavního zneužívání (objasněno 57,14 %), 1 případ šíření pornografie (dosud neobjasněno) a 3 případy ostatní mravnostní trestné činnosti (objasněno 66,66 %). Majetková trestná činnost – 129 skutků (objasněnost 35,66 %) V roce 2018 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 129 skutků, při jejich celkové objasněnosti 35,66 %.

Krádeže vloupáním – 35 skutků (objasněnost 37,14 %)

Z celkového počtu 35. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 4 případy vloupání do obchodů (objasněno 100 %); 1 případ vloupání do ubytovacího objektu (dosud neobjasněno); 1 případ vloupání do školy (dosud neobjasněno); 1 případ vloupání do bytu (dosud neobjasněno); 6 případů vloupání do rodinných domů (objasněno 33,33 %) a 22 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 31,82 %).

Krádeže prosté – 69 skutků (objasněnost 40,58 %)

Ze 69. případů krádeží prostých bylo evidováno: 7 případů kapesních krádeží (objasněno 28,57 %); 5 krádeží dvoustopých motorových vozidel (objasněno 20,00 %), 10 případů krádeží věci z aut (objasněno 20,00 %); 3 případy krádeží součástek motorových vozidel
(dosud neobjasněno); 5 případů krádeží jízdní kol (objasněno 20,00 %); 12 případů krádeží v bytech (objasněno 50,00 %), 22 případů krádeží v jiných objektech (objasněno 59,09 %) a 5 krádeží ostatních (objasněno 60,00 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 367. trestných činů evidovaných v roce 2018 jich bylo 295 spácháno
na území města Bohumína a 72 na území města Rychvaldu.

 

Přestupky

V roce 2018 bylo na teritoriu obvodního oddělení Bohumín zjištěno 1866 přestupků, z nichž jich bylo 1109 vyřízeno příkazem a 491 přestupků bylo oznámeno příslušným správním orgánům.

Na území města Bohumína bylo prověřováno 1600 událostí, majících znaky některého z přestupků. Z nich bylo 963 přestupků vyřízeno příkazem a 409 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

Na území města Rychvaldu bylo zjištěno 389 případů podezření ze spáchání přestupku, z nichž bylo 245 vyřízeno příkazem a 104 podezření z přestupku bylo oznámeno příslušnému správnímu orgánu.

 

Stav veřejného pořádku

V roce 2018, stejně jako v roce předcházejícím nedošlo, na teritoriu obvodního oddělení Policie České republiky v Bohumíně, k žádnému hromadnému narušení veřejného pořádku. K jeho ochraně byla přijata preventivní opatření, zejména v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků po železnici, konáním volby Prezidenta republiky a voleb do Senátu Parlamentu České republiky.

V roce 2018 bylo policisty provedeno 7 služebních zákroků s použitím donucovacích prostředků, které bylo ve všech případech vyhodnoceno zákonné a přiměřené. Policisty obvodního oddělení bylo na osobní svobodě omezeno celkem 169 osob; 25 osob bylo umístěno v policejní cele; bylo vypátráno 97 hledaných či pohřešovaných osob; 19 osob bylo dodáno k lékařskému ošetření do protialkoholní záchytné stanice, bylo provedeno 131 eskort.

 

Domácí násilí

V roce 2018 bylo prověřováno 29 incidentů se znaky domácího násilí, kdy v jednom případě došlo k vykázání násilné osoby.

 

Bezpečnost silničního provozu

Zejména v souvislosti s dohledem nad bezpečností silničního provozu bylo zjištěno cekem 86 řidičů (74x Bohumín a 12x Rychvald), vykonávajících svou činnost pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Z toho 14 skutků (9x Bohumín a 5x Rychvald) bylo kvalifikováno jako trestný čin a v 72 případech (65x Bohumín a 9x Rychvald) bylo v jednání řidiče spatřováno podezření z přestupku. V případě 29. řidičů (25x Bohumín a 4x Rychvald) bylo zjištěno jejich nerespektování rozhodnutí příslušných orgánů, jimiž jim byla řízení motorových vozidel zakázána.

 

Závěr

Bezpečnostní situaci na teritoriu města Bohumína i města Rychvaldu lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou. V roce 2018 došlo, při obdobných personálních, materiálových i legislativních podmínkách, k dalšímu meziročnímu poklesu zjištěné trestné činnosti, při současném zvýšení její objasněnosti.


Dokumenty


Statistiky kriminality - rok 2018

Statistiky kriminality - rok 2018

Statistiky kriminality - rok 2018

Statistiky kriminality - rok 2018


Publikováno / aktualizováno: 28.2.2019

zpět

Copyright © 2016 - 2022 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8