Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2007

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2007

V roce 2007 zůstal pro potřeby Bohumína stejný počet 34 strážníků, z toho jsou čtyři strážníci vyčleněni pro činnost na území města Rychvaldu, který má s Bohumínem uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. Všichni strážníci vlastní profesní osvědčení. Maturitu má 25 strážníků a 9 strážníků je vyučeno.

 

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 3 187 přestupků (o 141 případů více než v roce 2006), z toho 2 059 blokově (o 338 případů méně). Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným. Celkový nárůst přestupků byl způsoben zavedením parkovacích hodin na vybraných parkovištích v centru města. Blokových pokut bylo uděleno celkem za 375 tisíc korun.

V roce 2007 strážníci věnovali pozornost odhalování tvůrců černých skládek. Bylo odhaleno celkem 24 těchto přestupců.

Proti výtržníkům použili strážníci ve 38 případech povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a nebyla nikomu způsobena majetková škoda. Autoboty k zabránění odjezdu vozidla byly použity ve 334 případech. Strážníci dále provedli kontrolu 118 podezřelých osob.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích bylo zadrženo 111 podezřelých osob.

Strážníci předvedli na obvodní oddělení PČR celkem 28 hledaných osob, z toho 3 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Při své činnosti pomohli na veřejném prostranství dvěma osobám při vážných zdravotních problémech. V 8 případech byla nalezena kradená motorová vozidla.

Oproti roku 2006 došlo k mírnému poklesu trestné činnosti z 800 na 786 trestných činů. Objasněnost se zvýšila o 3,69 % na hodnotu 48,41 %.

  

Pult centralizované ochrany

Na pult centralizované ochrany (PCO) bylo napojeno 72 objektů, včetně všech důležitých objektů města, a dohlíží se na 10 objektů, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních služeb. Zaznamenáno bylo celkem 366 poplachů.

  

Program prevence kriminality

I v roce 2007 pokračovala městská policie v programu prevence kriminality. Jedním z projektů byly přednášky strážníků na všech základních školách, včetně ukázek výzbroje. Projekt je opakovaně realizován již několik let.

Druhým byl projekt „rozšíření kamerového systému“ o další venkovní pohyblivou kameru. Tato kamera monitoruje prostranství nového parkoviště na ulici Masarykově, část prostranství před nádražím ČD a část ulice 9. května před Policií ČR. Na tento projekt byla získána dotace Minsterstva vnitra ČR ve výši 170 tisíc korun.

 

Vývoj přestupků včetně činnosti právního odboru v roce 2007

V rámci města Bohumína vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků právní odbor.

Rozborem nápadu přestupků vyplynulo, že v průběhu roku bylo oznámeno celkem 1 413 přestupků, což je o 500 případů více než v roce 2006. Z tohoto počtu jich bylo projednáno 708, což je o 205 přestupků více než v roce 2006. Dále bylo 54 přestupků postoupeno, z tohoto bylo 17 přestupků postoupeno orgánu Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

V blokovém řízení bylo řešeno 87 přestupků. Ve většině případů se jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Největší nápad 782 přestupků je evidován u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V porovnání s rokem 2006 jich bylo oznámeno o 430 více.

Dále bylo oznámeno 98 přestupků spáchaných v souvislosti s řízením vozidel (včetně jízdních kol) po předchozím požití alkoholických nápojů. Komise uložila celkem 58 zákazů činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Co se týče ostatních přestupků, v roce 2007 jich bylo oznámeno 631. Největší nápad 192 je evidován u přestupků proti majetku.

Přestupků proti občanskému soužití bylo evidováno 178. Jednalo se především o vyhrožování újmy na zdraví nebo drobná ublížení na zdraví, dále se jednalo o verbální útoky na čest a důstojnost osob, případně činění různých schválností.

Proti veřejnému pořádku bylo evidováno 86 případů, většinou rušení nočního klidu v bytech pouštěním hlasité reprodukované hudby, nepří- stojné chování pod vlivem alkoholu, znečišťování veřejného prostranství a případy neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci.

Přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě bylo evidováno 46. Z tohoto počtu jich bylo nejvíce spácháno porušením obecně závazné vyhlášky města o regulaci pohybu psů a jiných zvířat, či zakládání černých skládek.

V roce 2007 bylo dále evidováno celkem 36 přestupků, které byly projednány podle zvláštních právních předpisů. Jednalo se především o přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.

V rámci přestupkového řízení bylo právním odborem v roce 2007 uloženo celkem 533 pokut s finančním objemem ve výši 2 043 400 korun. V porovnání s rokem 2006 bylo uloženo o 144 pokut více a finanční objem uložených pokut byl vyšší o 217 000 korun.

V roce 2007 byl Okresním soudem v Karviné uložen 48 osobám trest obecně prospěšných prací a trest vykonávalo celkem 60 osob. V průběhu roku 22 osob trest ukončilo. U 12 osob byl trest obecně prospěšných prací přeměněn na výkon trestu odnětí svobody.

 


Publikováno / aktualizováno: 4.1.2008

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8