Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2015

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2015

Bohumínská městská policie při své každodenní práci plní řadu činností. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, v rozsahu stanoveném zákonem vykonává dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, provádí odchyt volně pobíhajících psů. V neposlední řadě dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek města a zapojuje se do projektů prevence kriminality.

V roce 2015 sloužilo u MP 39 strážníků, působících nejen na území města Bohumína. Na základě veřejnoprávní smlouvy sloužilo 8 strážníků také v Rychvaldě (od 1. září 2015 přijala MP 4 nové strážníky) a 1 strážník v Dolní Lutyni. Na území Bohumína a Rychvaldu zajišťuje MP nepřetržitý 24 hodinový provoz, při kterém se střídají 4 směny po 9 strážnících. Od 1. listopadu 2015 přijala MP také 6 asistentů prevence kriminality, kteří v terénu strážníkům pomáhali. Pět asistentů je placeno z dotace úřadu práce a 1 asistenta přijala MP do pracovního poměru na dobu určitou 5 měsíců. Tento asistent se ve zkušební době (do prosince 2015) rozhodl ukončit svou činnost.

 

Materiálové a technické zabezpečení

Ke své činnosti využívala MP 5 osobních motorových vozidel, z toho 3 užívaly hlídky v Bohumíně, po jednom vozidle pak v Rychvaldě a v Dolní Lutyni.

Velkým pomocníkem při práci MP a Policie ČR je kamerový monitorovací systém (dále jen KMS). Systém je v provozu 24 hodin denně a je využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání parkovišť a stavenišť, kulturních zařízení a dalších kolizních situací ve městě. Díky tomuto systému vyřešila v roce 2015 MP 9 důležitých událostí, včetně odhalení několika pachatelů trestné činnosti a zadržení hledaných osob. KMS tvoří 20 pohyblivých barevných kamer a vyhodnocovací záznamové zařízení. Kvůli častým krádežím a poškozování majetku města byl v roce 2015 (z projektu prevence kriminality) systém rozšířen o 3 nové kamery. V boji s trestnou činností napomáhají MP také 2 trvale umístěné fotopasti.

Dalším neméně významným pomocníkem v oblasti předcházení majetkové trestné činnosti je pult centralizované ochrany (dále jen PCO). V roce 2015 dohlížela MP na 77 napojených objektů. Pod dohledem měla všechny důležité městské objekty a 2 budovy jiných bezpečnostních agentur. V průběhu roku 2015 došlo ke 4 narušením hlídaných objektů. V jednom případě pachatelé utekli před příjezdem hlídky, aniž by z objektu cokoliv odcizili. V ostatních 3 případech zadržela hlídka MP pachatele přímo u hlídaných objektů. PCO zaznamenal celkem 216 poplachů. Většinu z nich zapříčinily technické závady na zabezpečovacím zařízení objektů, povětrnostní vlivy a hlavně chyby obsluhy. K ostatním poplachům na objektech, které nejsou napojené na PCO, hlídka vyjížděla ve 37 případech.

Díky novému záznamovému systému ReDat monitoruje MP 2 telefonní linky, 1 mobilní linku a provoz radiové sítě strážníků. Dále provozuje 4 přenosné měřiče rychlosti vozidel. Tato zařízení upozorňují řidiče na překročení rychlosti a zároveň zaznamenávají údaje o provozu na měřených komunikacích. Získaná data pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě.

Pátým rokem využívala MP i laserový měřič rychlosti vozidel. V Bohumíně tento takzvaný rychlostní radar zaznamenal překročení rychlosti u 598 vozidel (v 380 případech udělili strážníci MP blokovou pokutu, a zbylých 218 předali přestupkové komisi), v Rychvaldě překročilo rychlost 239 vozidel (109 pokut, 130 oznámení) a v Dolní Lutyni 61 vozidel (38 pokut, 23 oznámení). Pro měření rychlosti vozi- del v Bohumíně určil dopravní inspektorát Policie ČR 15 ulic, pro Rychvald 6 ulic a Dolní Lutyni 3 ulice.

 

Přestupková a trestná činnost

Oproti roku 2014 došlo na území Bohumína ke značnému poklesu trestné činnosti, a to z 599 na 449 trestných činů s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila z 50,48 procent na hodnotu 53,26 procent. K poklesu kriminality došlo také v Rychvaldě, a to ze 128 na 73 trestných činů. Objasněnost trestné činnosti v Rychvaldě bylo stejná jako v Bohumíně.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích zadržela MP celkem 83 podezřelých pachatelů. V 11 případech se jednalo o krádeže kovových materiálů a barevných kovů (kabelů). Nejvíce těchto případů bylo odhaleno v blízkosti sběren surovin. Za zatajení nálezů kovových materiálů (případy neprokázání krádeže) uložili strážníci 6 blokových pokut. Celkem MP zkontrolovala více než 182 podezřelých osob a nalezla 2 pohřešované osoby. Na obvodní oddělení Policie ČR předvedli městští strážníci 22 osob, přičemž 2 z nich se vyhýbaly nástupu do výkonu trestu. Na útěku z dětského diagnostického ústavu zadržely hlídky 12 chovanců. Ve 2 případech nalezli strážníci kradená motorová vozidla, která následně vrátili jejich právoplatným majitelům. Autoboty MP použila ve 235 případech.

Při své činnosti řešila MP celkem 2 991 přestupků, z toho 2 367 blokově. Ostatní postoupila příslušným orgánům. Blokové pokuty uložili městští strážníci v celkové výši 866 tisíc korun, z toho na místě vybrali 529 tisíc korun. Neuhrazené pokuty ve výši 337 tisíc korun putovaly k dalšímu řízení na finanční odbor. Blokovým pokutám se nevyhnuli ani majitelé psů, a to v 92 případech. Čtyři provinění byla postoupena přestupkové komisi. K té se tak za rok 2015 dostalo na 504 přestupků. V 11 případech rozhodla MP o umístění klienta na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné a zajistila jeho převoz.

Za rok 2015 si může MP připsat také veliký úspěch za odhalování tvůrců černých skládek na katastru města. Odhalili jich celkem 31, přičemž ve 28 případech si hříšníci uklidili skládku sami a zároveň uhradili uloženou pokutu (do jednoho tisíce korun). Tři závažnější případy skončily u odboru životního prostředí a služeb a přestupkové komise.

Ve 38 případech použili strážníci proti výtržníkům povolené donucovací prostředky, přičemž žádná osoba neutrpěla zranění a rovněž nevznikla ani jakákoliv majetková škoda.

Ve zřízené místnosti pro bezdomovce na nádraží Českých drah prováděli strážníci několikrát denně kontroly, a taktéž zde řešili většinu vzniklých problémů a nekázeň těchto osob. Ve večerních hodinách dohlíželi na klienty noclehárny na ulici Drátovenské a pravidelně zajišťovali jejich doprovod od nádraží Českých drah na noclehárnu.

  

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality realizovala MP v roce 2015 dva projekty. V prvním případě šlo o přednášky na základních školách se zaměřením na právní vědomí, dopravní výchovu a základy první pomoci. Tyto přednášky proběhly na všech bohumínských a rychvaldských základních školách. Stranou nezůstalo ani bohumínské gymnázium Fr. Živného. Druhý projekt se týkal rozšíření kamerového systému města o 3 nové kamery. Ty jsou umístěny na ulici Drátovenská, 9. května, a Koperníkova.

Městští strážníci se dále podíleli na realizaci 5. ročníku Prázdninového kolotoče, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin.

Pokračoval i městskou policií organizovaný projekt instalace bezpečnostních řetízků na vstupní dveře bytů a domů seniorů. V roce 2015 namontovali strážníci 13 řetízků a navýšili tak jejich počet na celkových 450.

 

Ostatní činnost MP

V roce 2015 odchytili strážníci celkem 169 psů (v Bohumíně 104, Rychvaldě 49, Dolní Lutyni 16) a všechny je převezli do útulku v Šunychlu. Při kontrolách narazily hlídky na 12 nepřihlášených psů. Jejich majitelé byli ohlášeni finančnímu odboru.

Strážníci zajistili doručení 97 obsílek soudu a 21 obsílek městského úřadu, které si adresáti nepřevzali klasickou poštou. Hlídky prováděly kontroly diskoték se zaměřením na porušení zákazu podávání alkoholu mladistvým. Při těchto kontrolách strážníci zajistili 16 podnapilých mladistvých a nezletilých, ve 2 případech museli dokonce osoby převézt na dětské oddělení do karvinské nemocnice.

V podzimních měsících kontrolovala MP dodržování obecně závazné vyhlášky zakazující pálení listí a rostlinných zbytků. V blokovém řízení strážníci vyřešili 8 závažnějších případů (z toho 6 v Rychvaldě) a mnoho dalších řešili domluvou, kdy pachatelé oheň bezodkladně uhasili.

  

Srovnání některých statistických ukazatelů v letech 2011 – 2015

 

Rok

Přestupky

Blokové pokuty

Pokuty v Kč

Trestné činy
(Bohumín)

Trestné činy
(Rychvald)

Objasněnost tr.
činnosti v %

2011

3 069

1 973

590 700

740

179

41,56

2012

2 901

1 769

732 600

732

197

42,8

2013

2 489

1 893

1 048 600

756

196

43,38

2014

2 486

2 081

757 200

599

128

50,48

2015

2991

2367

866 000

449

73

53,26

  

 

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé
trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2011

54

85

33

165

7

57

2012

63

81

31

148

5

33

2013

44

83

33

172

7

81

2014

40

117

23

168

3

71

2015

31

169

22

83

2

97

 


Publikováno / aktualizováno: 27.4.2016

zpět

Copyright © 2016 - 2019 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena