Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2010

Personální záležitosti

V roce 2010 zůstal pro potřeby Bohumína zachován schválený počet 30 strážníků. Vzhledem k uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Rychvald ohledně činnosti MP Bohumín na území města Rychvaldu, byli na začátku roku 2003 přijati další čtyři strážníci pro činnost v Rychvaldu, která trvala taktéž v průběhu celého roku 2010 a v roce 2011 bude pokračovat. V současné době vlastní všech 34 strážníků osvědčení strážníka. V roce 2010 opustil řady MP jeden strážník. Maturitu má 27 strážníků a 7 strážníků je vyučeno. Na základě novely zákona o MP č. 553/1991 Sb. si musí čtyři vyučení strážníci doplnit maturitu do roku 2015 (zbývající tři již vzhledem k věku a praxi si vzdělání doplňovat nemusí). Jeden z této čtveřice již zahájil studium v roce 2008 a druhý pak v roce 2009. Zbývající dva strážníci již zřejmě studium nezahájí a do roku 2015 budou muset řady MP opustit. Od roku 2009 již nelze k MP přijmout zájemce bez maturitního vzdělání.

  

Přestupková a trestná činnost

Při své činnosti řešila MP v Bohumíně celkem 2 305 přestupků, a z toho 1 384 blokově. Ostatní přestupky byly postoupeny jiným orgánům k tomu určeným. Blokových pokut bylo uděleno celkem za částku 375 400 Kč, z toho bylo na místě vybráno 186 tisíc Kč. Zbytek pokut na blok na místě nezaplacených v částce 189 400 Kč bylo postoupeno na finanční odbor MěÚ, který pokuty na místě nezaplacené vymáhá po 14 dnech od uložení. Z roku 2010 zatím finanční odbor vymohl 105 800 Kč. Přestupky majitelů psů byly blokově řešeny v 66 případech a dále 21 těchto přestupců bylo postoupeno přestupkové komisi. Celkový počet přestupků postoupených přestupkové komisi byl 432. Oproti roku 2009 počet blokových pokut poklesl, což bylo způsobeno z částí určitou tolerancí strážníků vzhledem ke stavbě CZT, dále obdobím povodní a hlavně pak v roce 2009 bylo hodně pokut uděleno za jízdu na červenou při světelné signalizaci v ul. 1. máje ve Skřečoni. Při převozech na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné jsme ve spolupráci s PČR a nemocnicí prováděli na požádání pouze asistenci a dále ve 25 případech jsme o umístění na PAZS rozhodli my, a taktéž jsme realizovali vlastní převoz.

V roce 2010 strážníci věnovali spoustu času odhalování tvůrců černých skládek v katastru města. Bylo odhaleno celkem 27 těchto přestupců. 21 těchto případů bylo vyřešeno tak, že přestupci skládku uklidili a zaplatili pokutu (do 1 000 Kč) uloženou MP. Ostatních 6 závažnějších případů jsme postoupili k důraznějšímu potrestání odboru životního prostředí a přestupkové komisi.

V 38 případech strážníci proti výtržníkům použili povolené donucovací prostředky, při nichž nebyla žádná osoba zraněna a taktéž nebyla nikomu způsobená žádná majetková škoda. Autoboty jako donucovacího prostředku k zabránění odjezdu vozidla bylo použito ve 193 případech. Strážníci dále provedli kontrolu 156 podezřelých osob. Při těchto zákrocích strážníků nedošlo k žádnému fyzickému útoku na strážníky.

Při páchání trestné činnosti, pokusů o trestnou činnost a při závažnějších majetkových přestupcích jsme celkem v 54 případech zadrželi 99 podezřelých pachatelů. Naši strážníci se pak musí účastnit všech soudních přelíčení a přestupkových řízení v rolích svědků, což nám zabírá nemálo času.

Strážníci předvedli na OO PČR celkem 29 hledaných osob a z toho 2 osoby, které se vyhýbaly nástupu výkonu trestu. Dále pak strážníci chytili celkem 47 chovanců DDÚ, kteří se pokusili z dětského diagnostického ústavu v Šunychlu utéci. Počet zadržených chovanců na útěku z DDÚ se od roku 2005 zásadně snížil, protože již pátráme pouze po těch chovancích, které nám PČR oznámí jako hledané osoby. Strážníci při své činnosti pomohli dvěma osobám při vážných zdravotních problémech na veřejném prostranství. Jednalo se o muže, který upadl z invalidního vozíku a způsobil si vážné poranění hlavy a dále pak ženu, kterou napadl a pokousal agresivní pes.

V 7 případech strážníci nalezli kradená motorová vozidla, která pak mohla být navrácena původním majitelům, a přitom zajistili ve 4 případech i zadržení pachatele krádeže vozidla.

Ve zřízené místnosti pro bezdomovce na nádraží ČD provádí Městská policie několikrát denně kontroly a taktéž zde řeší všechny vzniklé problémy a nekázeň těchto osob. Situace na nádraží se oproti minulosti trvale zlepšuje. Velký podíl na tomto trendu má dobrá práce sociálního odboru, který lidem bez domova hledá a nabízí nové možnosti ubytování v azylových domech a taktéž pomoc Charity se sídlem v Drátovenské ulici.

  

Pult centralizované ochrany

Na PCO máme v rámci smluvní spolupráce s firmou Echoalarm v současné době napojeno 69 objektů, včetně všech důležitých objektů města a dále pak dohlížíme na 13 objektů, které jsou napojeny na PCO jiných bezpečnostních agentur. V roce 2010 došlo ke dvěma narušením hlídaných objektů. V obou případech jsme zadrželi vždy dva podezřelé pachatelé včetně odcizeného zboží. V roce 2010 jsme zaznamenali celkem 358 poplachů a průměrně to dělá cca

1 poplach denně. Většina z těchto poplachů vznikne chybou obsluhy zabezpečovacího zařízení a po jejich zavolání k těmto poplachům již nevyjíždíme. K ostatním poplachům na objektech, které nemáme napojené na našem PCO, jsme vyjížděli celkem ve 111 případech. Všechny tyto výjezdy máme hrazeny příslušnými agenturami. Z hlediska provozu PCO byl loňský rok nejúspěšnější v celé historií PCO, protože nebyl vykraden ani jeden hlídaný objekt.

  

Program prevence kriminality

V rámci programu prevence kriminality MP realizovala v roce 2010 dva projekty, které byly pokračováním projektů z předchozích let.

Prvním projektem realizovaným městskou policií byly přednášky strážníků na všech základních školách včetně ukázek výzbroje strážníků. Tyto přednášky základního právního vědomí žáků (práva a povinnosti), dopravní výchovy dětí a základů první pomoci se týkaly většiny žáků na všech školách i gymnázia. Tento projekt realizujeme již několik let opakovaně. Druhým projektem byly preventivní programy pro školy. Ty jsou určeny pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ včetně gymnázia. V rámci tohoto programu, který probíhá na chatě Slavíč v Beskydech každé dva roky, se žáci seznámí s tématikou poskytování první pomoci, nebezpečí a následků drogových závislosti a pravomocí strážníků a dále pak vyzkoušejí modelové situace z prostředí policie, kriminalistiky a soudů. V průběhu pěti prodloužených víkendů se programu zúčastnilo v devíti skupinách celkem 263 žáků. Na tento projekt jsme získali v rámci prevence kriminality z MSK dotaci 41 tisíc Kč. Taktéž jsme se podíleli na realizaci 1. ročníku projektu Prázdninový kolotoč, který zajišťoval program pro děti během letních prázdnin.

Zástupce ředitele MP již patnáctým rokem plní taktéž funkci manažera prevence kriminality našeho města. MP zajišťuje provoz a údržbu dvou rekreačních chat města v Řece a v Horní Lomné pro rekreaci zaměstnanců MěÚ a MP.

  

Ostatní činnost MP

I nadále MP provádí odchyt volně pobíhajících problémových a nebezpečných psů do útulku pro psy v Šunychlu, jehož kapacita je i po rozšíření útulku nadále po většinu roku nedostatečná. Z tohoto důvodu neprovádíme plošný odchyt a neproblémové psy neodchytáváme. V roce 2010 bylo odchyceno 80 psů, kteří byli umístěni do útulku a dále pak několik psů, kteří byli předáni svým majitelům s uložením blokové pokuty za nezajištění psa. Při kontrolách byli zjištěni další nepřihlášení psi, jejichž majitelé byli oznámeni finančnímu odboru MěÚ. V bytových domech, kontrolují výskyt psů v bytech domovníci. Pro odchyt psů máme nyní vyškoleno celkem 11 strážníků s tímto oprávněním.

Strážníci zajistili doručení 134 ks obsílek soudu a MěÚ, které si adresáti nepřevzali při klasickém poštovním doručení. Dále zajišťujeme prověření totožnosti osob, které žádají hasiče o násilné otevření svých uzamčených a zabouchnutých dveří bytů. Taktéž provádíme bezpečnostní doprovody pracovníků MěÚ při místních šetřeních s problémovými občany, při převozu peněz a vyplácení sociálních dávek. Na základě rozhodnutí právního odboru provádíme předvádění osob, které se odmítají dostavit k projednávání svých přestupků na přestupkové komisi právního odboru. V ranních hodinách strážníci hlídkují poblíž přechodů pro chodce u těch ZŠ, kde z dopravního hlediska hrozí dětem největší nebezpečí. Při dopravních nehodách strážníci řídí dopravu a totéž provádějí při neprůjezdnosti a špatné sjízdnosti komunikací. Ve spolupráci se sociálním odborem a s finančním odborem provádíme kontroly provozoven a heren s výherními hracími automaty (VHA) a videoterminály. Těchto kontrol jsme provedli celkem 25 a při nich jsme zjistili 47 klientů sociálního odboru, kteří berou sociální dávky, při hře na VHA.

Dále strážníci zjišťují nedostatky v oblasti životního prostředí, poškození a nesjízdnosti komunikací a neschůdnosti chodníků, dopravního značení vč. provizorního dopravního značení a označení ulic. Všechny tyto poznatky jsou postoupeny odboru ŽP, v jehož kompetenci je sjednání nápravy těchto nedostatků. Vzhledem k probíhajícím větším dopravním stavbám a stavbě CZT věnují strážníci zvýšenou pozornost znečišťování komunikací v okolí těchto staveb a sjednávají nápravu s odpovědnými pracovníky stavebních firem. Při provádění překopů hlavních komunikací v rámci CZT jsme v mnoha případech v delším časovém období usměrňovali dopravu. Strážníci taktéž dohlížejí na průběh většiny větších společenských, kulturních a sportovních akcí ve městě. Provádíme vyhotovení a zasílání oznámení bodovaných přestupků jednotlivým odborům dopravy MěÚ v celé ČR.

Strážníci se taktéž aktivně podíleli na záchranných pracích při květnových povodních. Pomáhali při evakuaci dobytku ze statku v Pudlově, celou noc plnili pytle pískem a pak je ve spolupráci s hasiči ukládali v okolí obou rozvoden elektřiny v Jateční a Drátovenské ulici, ve spolupráci s PČR usměrňovali dopravu z důvodů neprůjezdnosti některých komunikací a  pomáhali s  rozvozem čisticích, dezinfekčních a ochranných prostředků v postižených oblastech.

   

Materiálové a technické zabezpečení MP

V roce 2010 jsme provozovali celkem tři motorová vozidla a to tři Oply Astra a dále jednu Kiu Ceed, kterou si zakoupilo pro potřeby MP v Rychvaldě město Rychvald.

Kamerový monitorovací systém (dále jen KMS) města má již 15 ks pohyblivých barevných kamer a jednu statickou černobílou kameru včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Z toho jednu kameru na náměstí ve Starém Bohumíně do konce loňského roku provozovala cizinecká policie, ale její provoz byl ukončen a byla demontována. KMS je velkým pomocníkem při práci MP a PČR. Díky kamerového systému jsme v roce 2010 zadrželi dva mladíky, kteří v ul. Okružní na vozidle VW rozbili všechna okna a propíchali tři pneumatiky. Kamerové záznamy pak slouží i k dohledání pachatelů trestných činů policii ČR. 24 hodin denně je KMS využíván ke zjišťování přestupků, dopravních nehod, zdravotních problémů občanů, hlídání stavenišť, kulturních zařízení a pro zjištění dalších kolizních situací v našem městě, kde je potřeba pomoci.

Kabeláž kamerového systému máme z větší části řešenou převěsy koaxiálními kabely mezi věžovými domy a z tohoto důvodů dochází při větších bouřkách k poškození kamerového systému. V roce 2012 plánujeme přechod na světelné kabely v zemi a digitalizaci kamerového systému, čímž by se měla zvýšit kvalita obrazu a hlavně odolnost systému proti atmosférickému přepětí.

Na MP je taktéž díky systému REDAT prováděn záznam dvou telefonních linek a provoz radiové sítě MP. Vlastníme 34 ks revolverů typu Holek 831. Dále provozujeme 4 ks přenosných měřičů rychlosti vozidel. Starší měřič umí statisticky vyhodnotit potřebné údaje o provozu na měřených komunikacích a tyto výsledky pak slouží jako podklady pro úpravu dopravního značení ve městě pro odbory dopravy a životního prostředí. Tři novější měřiče rychlosti jsou nyní umístěné v ul. Ostravské ve Vrbici, v ul. Bezručové v Záblatí a v ul. Opletalové v Nové Vsi. Jeden z těchto měřičů ukazuje přestupcům, kteří překročí povolenou rychlost, taktéž SPZ jejich vozidel.

V loňském roce jsme převedli stávající analogový radiový systém dobrovolným hasičům města a pro potřeby MP jsme zakoupili nový digitální radiový systém. Ten obsahuje jednu základnovou, tři vozidlové a 17 ručních radiových stanic typu Motorola.

 

Závěrečné hodnocení

Oproti roku 2009 došlo v Bohumíně k poklesu trestné činnosti a to ze 624 na 611 trestných činů s tím, že se objasněnost trestných činů mírně snížila z 45,04 % na hodnotu 44,86 %.

U jednotlivých druhů trestné činnosti došlo vůči loňskému roku k značnému poklesu u krádeží prostých (z 393 na 220) a PČR celkem řešila 443 majetkových trestných činů. Statistiku trestné činnosti v Bohumíně trvale zatěžuje trestná činnost spáchána na železnici ČD.

Ve městě Rychvald, které spadá pod OO PČR Bohumín, došlo taktéž k poklesu trestné činnosti oproti roku 2009 a to ze 154 na 138 trestných činů a objasněnost v Rychvaldě je stejná jako v Bohumíně.

O činnosti MP informujeme občany prostřednictvím tisku, TIKu i ostatních medií, pravidelný sloupec „Maják MP“ bývá v městských novinách OKO. V roce 2011 uběhne 20 let od zahájení činnosti městské policie v Bohumíně.

  

Srovnání některých statistických ukazatelů městské policie v létech 2005 – 2010

  

Rok

Přestupky celkem

Blokové pokuty

Částka pokut Kč

Trestná činnost Bohumín

Trestná činnost Rychvald

Objasněnost tr. činnosti v %

2005

2 847

2 079

352 400

828

109

43,12

2006

3 046

2 397

452 050

800

137

44,72

2007

3 187

2 059

375 050

786

125

48,41

2008

2 977         

1 747

343 800

772

162

41,54

2009

2 853

1 518

578 050

624

154

45,04

2010

2 305

1 384

375 400

611

138

44,86

  

Rok

Černé skládky

Odchyt psů do 

útulku

Hledané osoby

Zadržení pachatelé trestné činnosti

Hledaná vozidla

Doručené písemnosti

2005

25

61

30

203

4

99

2006

34

64

31

153

12

77

2007

24

71

28

111

8

95

2008

18

70

44

152

4

104

2009

19

75

34

123

9

149

2010

27

80

29

99

7

134

 


Publikováno / aktualizováno: 22.10.2015

zpět

Copyright © 2016 - 2020 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena - Icons by Icons8