Statistiky kriminality

Statistiky kriminality

Analýza kriminality

Základním zdrojem informací jsou statistická data Policie ČR s komentářem a vyhodnocením stavu v oblasti nejzávažnějších druhů trestné činnosti a dále zprávy o činnosti městské policie, především na úseku veřejného pořádku, občanského soužití, dále přestupků proti majetku a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi.

Součástí statistických výstupů pro analýzu kriminality na úrovni Obvodního oddělení (OO) Policie ČR Bohumín jsou hodnoty trestné činnosti spáchané na katastrálním území města Bohumína a, které OO PČR Bohumín „spravuje“. V následující tabulce je vyobrazena dynamika kriminality.

Z dlouhodobého hlediska je bezpečnostní situace stabilizovaná. V posledních letech dochází dokonce k poklesu počtu spáchaných trestných činů.

 

Graf - Počet evidovaných trestných činů Bohumín, 2008 - 2016

Z předchozí tabulky je patrná, že měla kriminalita v Bohumíně dlouhodobě poměrně vyrovnané trendy, a pohybovala se kolem 700 trestných činů za rok. V roce však 2014, stejně jako v roce 2015 a 2016, došlo, za obdobných personálních, materiálových 

i legislativních podmínek, k výraznému poklesu zjištěného nápadu trestné činnosti, za současného zvýšení její objasněnosti, ve srovnání s předcházejícím obdobím.

Základní skupinu trestné činnosti vycházející z vedených statistik Policie ČR a to nejen města Bohumína tvoří kriminalita: Obecná, násilná, mravnostní, majetková a hospodářská. Mimo tyto stěžejní oblasti pak zbylou vyskytující se kriminalitu přiřazujeme položkám jako ostatní a zbývající. Nejvyšší poměr ve struktuře kriminality patří majetkové kriminalitě. Tento druh kriminality představuje trestné činy proti majetku. Jedná se především o trestné činy, u kterých došlo k přímé škodě na majetku, a to ve většině případů odcizením. V konkretizaci majetkových trestných činů nejvíce zatěžující město z dlouhodobého hlediska lze spatřovat krádeže prosté, krádeže vloupáním, krádeže jízdních kol, krádeže věcí z automobilů
a v neposlední řadě také krádeže vloupáním do bytů.

Bezpečnostní situaci v Bohumíně lze z dlouhodobého hlediska považovat za stabilizovanou. V průběhu let docházelo k mírnému zvyšování počtu spáchaných trestných činů na území těchto dvou měst. Od roku 2010 stoupl počet trestných činů o 180 ze 749 na 929. Objasněnost se v těchto letech držela stále okolo 42-43 %. Nejčastěji však stále dochází k majetkové trestné činnosti, která činila například v roce 2013 cca 61 % z celkové trestné činnosti. Významně zastoupeny jsou i krádeže prosté cca 36 % z celkové TČ v roce 2013 a dále pak krádeže vloupáním, které činily cca 20% z celkové TČ. Oproti roku 2013 však došlo v Bohumíně k značnému poklesu trestné činnosti s tím, že se objasněnost trestných činů zvýšila ze 43,38% na hodnotu 59,17%.

 

Kamerový systém

Městská policie Bohumín zajišťuje nepřetržitý provoz kamerového monitorovacího systému, který funguje již už od roku 1997. Má k dispozici celkem 26 kusů pohyblivých barevných kamer v místech s vysokým indexem trestné činnosti, včetně vyhodnocovacího záznamového zařízení a propojení s monitorovacím pracovištěm na OO PČR. Kamerové body se osvědčují jak při efektivní práci policie tak se projevuje větší pocit bezpečí u samotných občanů města.

Strážníci díky kamerovému systému odhalují desítky přestupků a zachránili i několik lidských životů. Například v roce 2016 díky němu vyřešili 15 důležitých událostí včetně odhalení několika pachatelů a zadržení hledaných osob.

Modernizace kamerového systému města či pořizování dalších kamerových bodů do jiných lokalit se dá do budoucna předpokládat ať už v reakci na případný rozvoj města či v reakci na dosud nedefinované bezpečnostní problémy.

Zjištěná trestná činnost na teritoriu obvodního oddělení Bohumín

V obvodu služební působnosti bohumínského obvodního oddělení, tj. na katastrálních územích měst Bohumín a Rychvald, bylo v roce 2016 evidováno 480 případů trestných činů, jejichž objasněnost činí 59,17 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k poklesu evidované trestné činnosti o 42 skutků, při současném zvýšení objasněnosti o 5,91 %.

 

Násilná trestná činnost – 38 skutků (objasněnost 81,58 %)

Bylo evidováno 9 případů loupeže (objasněno 66,67 %); 2 případy násilí proti úřední osobě (objasněno 100 %);19 případů úmyslného ublížení na zdraví (objasněno 89,47 %); 3 případy vydírání (objasněno 100 %), 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti (objas- něno 100 %) a 3 případy porušování domovní svobody (objasněno 33,33 %).

Mravnostní trestná činnost – 4 skutků (objasněnost 75 %)

V roce 2016 byly prověřovány 4 případy mravnostní trestné činnosti: 1 případ znásilnění (objasněno 100 %); 1 případ sexuálního nátlaku (neobjasněno), 1 případ pohlavního zneu- žití (objasněno 100 %) a 1 případ ostatní mravnostní trestné činnosti (objasněno 100 %).

Majetková trestná činnost – 265 skutků (objasněnost 35,85 %)

V roce 2016 byl meziročně zaznamenán pokles počtu majetkových trestných činů, kdy bylo zjištěno celkem 265 skutků, při jejich celkové objasněnosti 35,85 %.

Krádeže vloupáním – 126 skutků (objasněnost 29,37 %)

Z celkového počtu 126. krádeží spáchaných vloupáním2, bylo evidováno: 5 případů vloupání do obchodů (objasněno 60 %); 4 případy vloupání do restaurací (objasněno 50 %), 1 případ vloupání do kiosku (dosud neobjasněno), 1 případ vloupání do školy (dosud neobjasněno); 8 případů vloupání do bytu (objasněno 50 %), 16 případů vloupání do rodinných domů (ob- jasněno 18,75 %) a 91 případů vloupání do ostatních objektů (objasněno 27,47 %).

Krádeže prosté – 109 skutků (objasněnost 46,79 %)

Ze 109. případů krádeží prostých bylo evidováno: 3 případy kapesních krádeží (objasněno 33,33 %); 5 případů krádeží na osobách (objasněno 40 %) 4 případy krádeží motorových vozidel (dosud neobjasněno); 27 případů krádeží věcí z aut (objasněno 18,52 %); 19 pří- padů krádeží jízdních kol (objasněno 63,16 %); 6 případů krádeží v bytech (objasněno
66,67 %); 35 krádeží v jiných objektech (objasněno 62,86 %) a 10 případů ostatních krádeží (ob- jasněno 50 %).

Územní rozložení kriminality

Z celkového počtu 480 trestných činů evidovaných v roce 2016 jich bylo 414 spácháno na území města Bohumína a 66 na území města Rychvaldu. Ve srovnání s rokem 2015 došlo na území města Bohumína k poklesu zjištěné trestné činnosti o 35 skutků a o 7 skutků na území města Rychvaldu.

 

Statistiky kriminality

Statistiky kriminality

Copyright © 2016 MěÚ Bohumín – Město Bohumín – Všechna práva vyhrazena